Artikel 44: Sancties

43
Artikel 44
47

In het artikel 4 i, lid 4, van dit Verdrag bedoelde geval, alsmede in elk ander geval van ernstige en voortdurende schending door een Lid-Staat van de bepalingen van dit Verdrag, kan de Europese Raad na vaststelling van deze schending door het Hof van Justitie op verzoek van het Parlement of van de Commissie, na de betrokken Lid-Staat te hebben gehoord, op eensluidend advies van het Parlement, maatregelen nemen:

  • waardoor aan de betrokken Staat en zijn onderdanen tijdelijk de rechten worden ontzegd die voortvloeien uit de toepassing van een deel of van alle bepalingen van dit Verdrag, zonder de verworven rechten van de onderdanen aan te tasten,
  • die zover kunnen gaan dat de deelneming van de betrokken Staat aan de Europese Raad en de Raad van de Unie, alsmede aan elk ander orgaan waarin de Staat als zodanig vertegenwoordigd is, wordt opgeschort.

De betrokken Staat neemt niet deel aan de stemming over de sancties.