Artikel 47: Interne markt en vrij verkeer

44
Artikel 47
48
 • 1. 
  De Unie heeft de exclusieve bevoegdheid om het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal op haar grondgebied te voltooien, te garanderen en verder te ontwikkelen. Zij bezit eveneens exclusieve bevoegdheid op het gebied van de handel tussen de Lid-Staten.
 • 2. 
  Deze vrijmaking vindt plaats aan de hahd van nauwkeurige programma's en tijdschema's met een dwingend karakter, die door de wetgever onvereen-komstig de wetgevingsprocedure worden vastgesteld. De Commissie stelt de wijze van uitvoering van deze programma's vast.
 • 3. 
  Door deze programma's dient de Unie de volgende doelstellingen te bereiken:
  • het vrije verkeer van personen en goederen, hetgeen met name de afschaffing van personencontroles aan de binnengrenzen behelst, binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag,
  • het vrije verkeer van diensten met inbegrip van de dienstverlening door banken en alle soorten verzekeringen, binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag,
  • het vrije verkeer van kapitaal, binnen een termijn van tien jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag.

1.

Ontwikkeling artikel

1984
 • 1. 
  De Unie heeft de exclusieve bevoegdheid om het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal op haar grondgebied te voltooien, te garanderen en verder te ontwikkelen. Zij bezit eveneens exclusieve bevoegdheid op het gebied van de handel tussen de Lid-Staten.
 • 2. 
  Deze vrijmaking vindt plaats aan de hahd van nauwkeurige programma's en tijdschema's met een dwingend karakter, die door de wetgever onvereen-komstig de wetgevingsprocedure worden vastgesteld. De Commissie stelt de wijze van uitvoering van deze programma's vast.
 • 3. 
  Door deze programma's dient de Unie de volgende doelstellingen te bereiken:
  • het vrije verkeer van personen en goederen, hetgeen met name de afschaffing van personencontroles aan de binnengrenzen behelst, binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag,
  • het vrije verkeer van diensten met inbegrip van de dienstverlening door banken en alle soorten verzekeringen, binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag,
  • het vrije verkeer van kapitaal, binnen een termijn van tien jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag.
2003
 • 2. 
  De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Grondwet.
 • 3. 
  Op voorstel van de Commissie stelt de Raad de Europese verordeningen of besluiten vast houdende de noodzakelijke beleidslijnen en voorwaarden om een evenwichtige vooruitgang in het geheel der betrokken sectoren te garanderen.
2003
 • 2. 
  De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin volgens de bepalingen van de Grondwet het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd.
 • 3. 
  Op voorstel van de Europese Commissie stelt de Raad van Ministers bij Europese verordening of besluit de richtsnoeren en voorwaarden ter waarborging van een evenwichtige vooruitgang in het geheel der betrokken sectoren vast.
2003
 • 1. 
  De Unie stelt, overeenkomstig de bepalingen ter zake van de Grondwet, maatregelen vast om de interne markt tot stand te brengen en de werking ervan te waarborgen.
 • 2. 
  De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin volgens de bepalingen van de Grondwet het vrije verkeer van goederen, personen, diensten, goederen en kapitaal is gewaarborgd.
 • 3. 
  Op voorstel van de Commissie stelt de Raad van Ministers bij Europese verordening of besluit de richtsnoeren en voorwaarden ter waarborging van een evenwichtige vooruitgang in het geheel der betrokken sectoren vast.
 • 4. 
  Bij het formuleren van voorstellen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de leden 1 en 2 houdt de Commissie rekening met de inspanning die van economieën met een afwijkende ontwikkeling wordt gevergd voor de totstandbrenging van de interne markt, en kan zij passende maatregelen voorstellen.

  Indien deze maatregelen de vorm van afwijkingen aannemen, dienen zij van tijdelijke aard te zijn en de werking van de interne markt zo weinig mogelijk te verstoren.

Noot PDC

 • Dit artikel voegt de artikelen III-14 en III-15 uit de voorgaande versie van de ontwerp-Grondwet samen.
 • De Europese Conventie verwees in de slottekst van dit artikel (versie juli 2003) bij lid 1 ("de bepalingen ter zake van de Grondwet") naar de volgende artikelen: artikel III-15, artikel III-26 lid 1, alsmede de artikelen III-29, III-39, III-62, III-65 en III-143.
2004
 • 1. 
  De Unie stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn om de interne markt tot stand te brengen en de werking ervan te verzekeren, overeenkomstig de bepalingen terzake van de Grondwet.
 • 2. 
  De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal is gewaarborgd overeenkomstig de Grondwet.
 • 3. 
  Op voorstel van de Commissie stelt de Raad bij Europese verordening of Europees besluit de noodzakelijke richtsnoeren en voorwaarden vast om een evenwichtige vooruitgang in het geheel der betrokken sectoren te waarborgen.
 • 4. 
  Bij het formuleren van voorstellen ter verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 genoemde doelstellingen houdt de Commissie rekening met de inspanning die van bepaalde economieën met verschillen in ontwikkeling wordt gevergd voor de totstandbrenging van de interne markt, en kan zij passende maatregelen voorstellen.

  Indien deze maatregelen de vorm van afwijkingen aannemen, dienen zij van tijdelijke aard te zijn en de werking van de interne markt zo weinig mogelijk te verstoren.