Artikel 65: Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk optreden

64
Artikel 65
66
 • 1. 
  Bij de uitoefening van haar bevoegdheden wordt de Unie in haar betrekkingen met derde landen en internationale organisaties vertegenwoordigd door de Commissie. Met name voert de Commissie namens de Unie de onderhandelingen over internationale overeenkomsten. Zij onderhoudt de betrekkingen met alle internationale, organisaties en werkt samen met de Raad van Europa, vooral in de culturele sector.
 • 2. 
  De Raad van de Unie kan richtlijnen geven aan de Commissie voor de tenuitvoerlegging van het internationale optreden; de Raad is gehouden tot het geven van richtlijnen aan de Commissie, na deze met volstrekte meerderheid te hebben goedgekeurd, wanneer de Commissie deelneemt aan de voorbereiding van besluiten en de onderhandelingen over overeenkomsten waardoor internationale verplichtingen voor de Unie worden geschapen.
 • 3. 
  Het Parlement wordt tijdig via daartoe geschikte methoden op de hoogte gesteld van alle maatregelen van de bevoegde instellingen op het gebied van de internationale politiek.
 • 4. 
  Het Parlement en de Raad van de Unie, die beide met volstrekte meerderheid besluiten, verlenen goedkeuring aan internationale overeenkomsten en dragen de Voorzitter van de Commissie op de ratificatieoorkonden neder te leggen.

1.

Ontwikkeling artikel

1984
 • 1. 
  Bij de uitoefening van haar bevoegdheden wordt de Unie in haar betrekkingen met derde landen en internationale organisaties vertegenwoordigd door de Commissie. Met name voert de Commissie namens de Unie de onderhandelingen over internationale overeenkomsten. Zij onderhoudt de betrekkingen met alle internationale, organisaties en werkt samen met de Raad van Europa, vooral in de culturele sector.
 • 2. 
  De Raad van de Unie kan richtlijnen geven aan de Commissie voor de tenuitvoerlegging van het internationale optreden; de Raad is gehouden tot het geven van richtlijnen aan de Commissie, na deze met volstrekte meerderheid te hebben goedgekeurd, wanneer de Commissie deelneemt aan de voorbereiding van besluiten en de onderhandelingen over overeenkomsten waardoor internationale verplichtingen voor de Unie worden geschapen.
 • 3. 
  Het Parlement wordt tijdig via daartoe geschikte methoden op de hoogte gesteld van alle maatregelen van de bevoegde instellingen op het gebied van de internationale politiek.
 • 4. 
  Het Parlement en de Raad van de Unie, die beide met volstrekte meerderheid besluiten, verlenen goedkeuring aan internationale overeenkomsten en dragen de Voorzitter van de Commissie op de ratificatieoorkonden neder te leggen.
1994

Naar gelang van de betrokken materie vertegenwoordigen de voorzitter van de Raad of de voorzitter van de Commissie de Unie naar buiten toe. De diplomatieke vertegenwoordiging van de Unie valt onder de bevoegdheid van de Commissie, die deze uitoefent in de met de Raad overeengekomen vormen. In de landen waar zij niet is vertegenwoordigd, kan de Unie met de Raad overeenkomen welke lid-staat het meest aangewezen is om deze vertegenwoordiging namens de Unie waar te nemen.

Amendement Commissie Buitenlandse Zaken en veiligheid

Zo lijkt het ons in het geval van artikel 43, lid 2, tweede alinea, juister om te vermelden dat de Raad met een gekwalificeerde meerderheid besluit. Dat is in dit geval geen procedurekwestie, maar een beginsel dat het mogelijk maakt dat het buitenlands en veiligheidsbeleid correct kan functioneren. Welk buitenlands en veiligheidsbeleid kan ooit met eenparigheid van stemmen worden uitgevoerd?