Artikel 72: Uitgaven

71
Artikel 72
73
  • 1. 
    De uitgaven van de Unie worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van een raming van de kosten van elk gemeenschappelijk optreden in het kader van het in artikel 74 i van dit Verdrag bedoelde financiële programma.
  • 2. 
    Ten minste eenmaal per jaar brengt de Commissie verslag uit aan de begrotingsautoriteit over de doelmatigheid van de ondernomen acties, rekening houdend met de kosten daarvan.
  • 3. 
    Voor alle uitgaven van de Unie geldt dezelfde begrotingsprocedure.