Artikel 72: Uitgaven

71
Artikel 72
73
  • 1. 
    De uitgaven van de Unie worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van een raming van de kosten van elk gemeenschappelijk optreden in het kader van het in artikel 74 van dit Verdrag bedoelde financiële programma.
  • 2. 
    Ten minste eenmaal per jaar brengt de Commissie verslag uit aan de begrotingsautoriteit over de doelmatigheid van de ondernomen acties, rekening houdend met de kosten daarvan.
  • 3. 
    Voor alle uitgaven van de Unie geldt dezelfde begrotingsprocedure.