Artikel III-117: Bescherming andere belangen

III-116
Artikel III-117
III-118

Bij de bepaling en de uitvoering van ieder beleid en optreden bedoeld in dit deel houdt de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

(geen)

2.

Toelichting Belgische regering

Het Grondwettelijk verdrag legt voor de Unie zeer ambitieuze doelstellingen vast op het gebied van sociale aangelegenheden. De Unie moet ijveren voor een sociale markteconomie die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en voor een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. De Unie wordt bovendien opgeroepen om sociale uitsluiting te bestrijden en sociale rechtvaardigheid en bescherming, gelijkheid tussen man en vrouw, solidariteit tussen de generaties en bescherming van de rechten van het kind te bevorderen. Verder moet de Unie sociale samenhang bevorderen.

Op initiatief van België werd bovendien een horizontale sociale clausule in de Grondwet ingevoerd. Deze clausule -- die niet in het ontwerp van de Conventie was opgenomen -- stelt dat de Unie bij de bepaling en uitvoering van haar volledige beleid rekening moet houden met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting evenals een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.

De Grondwet voorziet ook, op vraag van onder meer België, een specifieke juridische basis voor de ontwikkeling van diensten van algemeen belang. Een Europese wet zal de principes en voorwaarden vastleggen waarmee deze diensten van algemeen belang hun specifieke taken die hen onderscheiden van an onde privé-ondernemingen kunnen uitvoeren.

3.

Ontwikkeling artikel

2003

Bij de bepaling en uitvoering van de in dit deel bedoelde beleidsvormen en maatregelen houdt de Unie rekening met de vereisten in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, het waarborgen van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van opleiding, vorming en bescherming van de volksgezondheid.

2004

Bij de bepaling en de uitvoering van ieder beleid en optreden bedoeld in dit deel houdt de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.