Artikel III-243: Speciale bepaling voor Duitsland

III-242
Artikel III-243
III-244

De bepalingen van deze afdeling staan in de Bondsrepubliek Duitsland genomen maatregelen niet in de weg, voorzover deze noodzakelijk zijn om de economische nadelen welke door de deling van Duitsland zijn berokkend aan de economie van de door de deling getroffen streken in de Bondsrepubliek te compenseren.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling voor een Grondwet voor Europa kan de Raad op voorstel van de Commissie een Europees besluit tot intrekking van dit artikel vaststellen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

2.

Toelichting Nederlandse regering

De bijzondere bepaling voor de regio's van de voormalige DDR (artikel III-243) is vanwege de historische waarde voor Duitsland gehandhaafd.

Wel bepaalt een aan de Slotakte gehechte Verklaring bij dit artikel (Verklaring 20) dat de jurisprudentie van het Hof van Justitie leidend is bij het bepalen of bijzondere stimuleringsmaatregelen op het gebied van vervoer voor deze regio's als noodzakelijk kunnen worden aangemerkt.

3.

Toelichting Belgische regering

Artikel III-243 herneemt het oude artikel 78 VEG i, dat stelde dat de bepalingen van het verdrag inzake vervoer de in Duitsland genomen maatregelen niet in de weg stonden, voor zover ze noodzakelijk waren om de economische nadelen als gevolg van de deling van Duitsland te compenseren.

Het bepaalt echter -- net als op het gebied van staatssteun -- dat de Raad vijf jaar na de inwerkingtreding van de Grondwet kan beslissen deze bepaling in te trekken. Een verklaring in de slotakte van de Grondwet herinnert aan de restrictieve uitlegging van het Hof over de draagwijdte van deze beslissing.

4.

Ontwikkeling artikel

2003

De bepalingen van [deze afdeling] staan in de Bondsrepub liek Duitsland genomen maatregelen niet in de weg, voorzover deze noodzakelijk zijn om de economische nadelen door de deling van Duitsland berokkend aan de economie van die streken in de Bondsrepubliek welke door deze deling zijn getroffen, te compenseren.

2003

De bepalingen van deze afdeling staan in de Bondsrepubliek Duitsland genomen maatregelen niet in de weg, voorzover deze noodzakelijk zijn om de economische nadelen welke door de deling van Duitsland zijn berokkend aan de economie van de door de deling getroffen streken in de Bondsrepubliek te compenseren.

2003

De bepalingen van deze afdeling staan in de Bondsrepubliek Duitsland genomen maatregelen niet in de weg, voorzover deze noodzakelijk zijn om de economische nadelen welke door de deling van Duitsland worden berokkend aan de economie van de door de deling getroffen streken in de Bondsrepubliek te compenseren.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling voor een Grondwet voor Europa kan de Raad op voorstel van de Commissie een Europees besluit tot intrekking van dit artikel vaststellen.

Verklaring voor de slotakte ad artikel III-141

De Conferentie merkt op dat de bepalingen van artikel III-141 moeten worden toegepast in overeenstemming met de gangbare praktijk. De zinsnede "de maatregelen die noodzakelijk zijn om de economische nadelen welke door de deling van Duitsland zijn berokkend aan de economie van de door de deling getroffen streken in de Bondsrepubliek te compenseren" wordt uitgelegd in overeenstemming met de bestaande jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Zie ook:

 

 

Toelichting

De tweede paragraaf is verschenen in document CIG 85/04, het document dat na afloop van de Europese Raad van 17 en 18 juni 2004 is verschenen. De Verklaring is geïntroduceerd in de voorbereiding op de IGC-Raad van 14 juni 2004 (document CIG 79/04), en bekrachtigd in CIG 85/04.

 

2004

De bepalingen van deze afdeling staan in de Bondsrepubliek Duitsland genomen maatregelen niet in de weg, voorzover deze noodzakelijk zijn om de economische nadelen welke door de deling van Duitsland zijn berokkend aan de economie van de door de deling getroffen streken in de Bondsrepubliek te compenseren.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling voor een Grondwet voor Europa kan de Raad op voorstel van de Commissie een Europees besluit tot intrekking van dit artikel vaststellen.