Artikel III-258: Rol van de Europese Raad

III-257
Artikel III-258
III-259

De Europese Raad stelt de strategische richtsnoeren van de wetgevende en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vast.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

De taak van de Europese Raad om strategische richtlijnen te geven voor de RVVR (artikel III-258) ligt in het verlengde van de algemene omschrijving van de bevoegdheden van de Europese Raad in artikel I-21 i. Dit artikel sluit ook aan bij de bestaande praktijk. De Europese Raad heeft immers reeds bij herhaling politieke richtsnoeren voor dit beleidsterrein gegeven.

2.

Toelichting Belgische regering

Zo bepaalt artikel III-258 dat de Europese Raad de strategische richtsnoeren van de wetgevende en operationele programmering vaststelt.

Deze regel was niet vereist, aangezien hij het algemene beginsel herhaalt van artikel I-21 volgens hetwelk de Europese Raad de politieke beleidslijnen van de Unie vaststelt. Niettemin wijst de regel erop dat de Europese Raad en bijzondere aandacht zal wijden aan de ontwikkeling van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

3.

Ontwikkeling artikel

2003

De Raad kan, op voorstel van de Commissie, Europese verordeningen of besluiten vaststellen tot oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen of andere structuren die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van programma's van de Unie voor onderzoek en technologische ontwikkeling en demonstratie. Hij besluit na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité.

2003

De Raad van Ministers kan op voorstel van de Europese Commissie bij Europese verordening of Europees besluit vaststellen, dat gemeenschappelijke ondernemingen of andere structuren worden opgericht ten dienste van de goede uitvoering van programma's van de Unie voor onderzoek en technologische ontwikkeling en demonstratie. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité.

2003

De Europese Raad stelt de strategische richtsnoeren van de wetgevende en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid vast.

2003

De Europese Raad stelt de strategische richtsnoeren van de wetgevende en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid vast.

2004

De Europese Raad stelt de strategische richtsnoeren van de wetgevende en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vast.