Artikel 39: Leden van het Hof

38
Artikel 39
40
 • 1. 
  Het aantal rechters bedraagt ten hoogste 15.

  Zij worden gekozen door de Europese Uitvoerende Raad uit een voordracht in dubbeltallen; voor deze keuze is de goedkeuring van de Senaat vereist. Iedere deelnemende Staat kan drie candidaten voorstellen. Hetzelfde zal in iedere Staat gelden voor de verkiezing van de nationale groepen, waaruit het permanente Hof van Arbitrage is samengesteld.

 • 2. 
  De candidaten moeten een hoog zedelijk aanzien genieten alsmede, hetzij de voorwaarden vervullen, die door hun nationale wetgeving vereist zijn voor de uitoefening van de hoogste rechterlijke functies, hetzij rechtsgeleerden zijn van onbetwistbare bekwaamheid.
 • 3. 
  De rechters worden voor negen jaar aangewezen en zijn opnieuw benoembaar.

  De ambtsperiode van de eerste zeven rechters eindigt evenwel na het verstrijken van de in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal gestelde termijn.

 • 4. 
  Het Hof is bij uitsluiting bevoegd tot het vaststellen van tuchtmaatregelen met betrekking tot zijn eigen leden.
 • 5. 
  De rechters zijn onafhankelijk en alleen aan het recht gebonden.