Artikel 40: Wijziging der bevoegdheden, Reglement

39
Artikel 40
41
  • 1. 
    De teksten betreffende de bevoegdheid van het Hof en de inrichting van de rechterlijke macht alsmede de regeling tot beslechting van geschillen, zullen overeenkomstig de artikelen 112 en 113 worden aangevuld en gewijzigd. Ingeval echter een zodanige herziening een wijziging medebrengt in de bevoegdheid van de Gemeenschap ten opzichte van de deelnemende Staten, zijn de bepalingen van artikel 111 van toepassing.
  • 2. 
    Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, stelt het Hof een reglement van orde op en kondigt het zijn eigen procedurevoorschriften af.