Artikel 83: Vrijheid van vestiging, vrijheid van beweging

82
Artikel 83
84

Na het in werking treden van dit Verdrag hebben alle onderdanen van de deelnemende Staten, die dienst hebben gedaan bij de gewapende Europese macht, het recht zich vrijelijk te verplaatsen binnen de Gemeenschap en vrijheid van vestiging op het grondgebied van een deelnemende Staat onder dezelfde voorwaarden, welke voor de onderdanen van het land van vestiging gelden.

Dezelfde vrijheden gelden voor de onderdanen der deelnemende Staten, die geboren worden na het in werking treden van dit Verdrag.