Artikel 82: De gemeenschappelijke markt

81
Artikel 82
83

De Gemeenschap heeft tot taak tussen de deelnemende Staten geleidelijk een gemeenschappelijke markt tot stand te brengen, die gegrondvest is op het vrije verkeer van goederen, geld en personen onder toepassing van de in de artikelen 2, 3 en 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal geformuleerde beginselen.

Voor de verwezenlijking van de in de eerste alinea genoemde taak heeft de Gemeenschap tot opdracht de coördinatie te bevorderen van de politiek op financieel en monetair terrein en van de credietpolitiek.

De Gemeenschap is bevoegd om de nodige maatregelen te nemen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 84 tot 87.