Artikel 111: Herziening van de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap ten opzichte van de Staten, Herziening fundamentele vrijheden

110
Artikel 111
112

Herzieningen van bepalingen van dit Statuut, die een wijziging van de bevoegdheden van de Gemeenschap ten opzichte van de deelnemende Staten of een wijziging van de omschrijving van de door dit Statuut gewaarborgde individuele rechten en fundamentele vrijheden medebrengen, komen tot stand volgens de volgende procedure :

De Europese Uitvoerende Raad stelt een amenderingsontwerp op het Statuut op, in overeenstemming met de Raad van Nationale Ministers, welke met eenparigheid van stemmen besluit.

Dit ontwerp wordt ter goedkeuring aan het Parlement en aan de Parlementen van de deelnemende Staten voorgelegd.

De wijzigingen worden door de Europese Uitvoerende Raad afgekondigd.