Artikel 112: Herziening van de werking van de Europese organen

111
Artikel 112
113

Herzieningen van bepalingen van dit Statuut, die hetzij een wijziging van de betrekkingen tussen de instellingen van de Gemeenschap onderling, hetzij een wijziging in de verdeling van de onderlinge bevoegdheden, hetzij een vermindering medebrengen van de garanties, die voor de Staten gelegen zijn in de samenstelling of in de werkwijze van deze instellingen, komen tot stand volgens de volgende procedure:

De Europese Uitvoerende Raad stelt een amenderingsontwerp op het Statuut op in overeenstemming met de Raad van Nationale Ministers, die met eenparigheid van stemmen besluit.

Het ontwerp wordt ter goedkeuring aan het Parlement van de Gemeenschap voorgelegd.

De amendementen worden door de Europese Uitvoerende Raad afgekondigd.