Artikel 12: Overgangsbepalingen voor personeel

11
Artikel 12
13

Tot aan het in werking treden van de in artikel 11 hierboven voorziene wet, bepaalt de Europese Uitvoerende Raad op voorstel van de Voorzitters van iedere instelling op welke categorieën van personeel de beschikkingen van artikel 10 hierboven geheel of ten dele van toepassing zijn.

De namen van de functionarissen van elke categorie worden op geregelde tijdstippen aan de Regeringen van de Staten-leden bekendgemaakt.

De Europese Uitvoerende Raad is bevoegd de aan een functionaris van de Gemeenschap verleende immuniteit op te heffen, na advies te hebben ingewonnen van de Voorzitter van de instelling, waartoe de functionaris behoort.