Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten der Gemeenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1: Doel

De door dit Protocol voorziene voorrechten, immuniteiten en faciliteiten worden uitsluitend toegekend met het doel de Gemeenschap de voorwaarden te verzekeren, die voor de vervulling van haar taak nodig zijn.

2: Onschendbaarheid gebouwen, terreinen en archieven

De gebouwen en terreinen, die bestemd zijn voor de instellingen van de Gemeenschap zijn evenals haar archieven onschendbaar. Zij zijn vrijgesteld van huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening.

3: Toestemming Hof noodzakelijke voorwaarde voor dwangmaatregel

De eigendommen en bezittingen van de Gemeenschap kunnen zonder toestemming van het Hof niet getroffen worden door enige dwangmaatregel van administratieve of gerechtelijke aard.

4: Deviezen en rekeningen

De Gemeenschap kan alle soorten deviezen en rekeningen in iedere geldsoort aanhouden.

5: Vrijstelling van belastingen en douanerechten

De Gemeenschap, haar bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn vrijgesteld van :

(i) alle directe belastingen; de Gemeenschap zal evenwel geen aanspraak maken op vrijstellingen van belastingen, heffingen en rechten, die niet anders zijn dan eenvoudige vergoedingen voor diensten van open-baar nut;

(ii) alle douanerechten, in- en uitvoerverboden en -beperkingen mot betrekking tot artikelen, die de Gemeenschap voor officieel gebruik nodig heeft; de aldus vrij ingevoerde goederen mogen in het land, waarin zij zijn ingevoerd, niet worden verkocht tenzij op voorwaarden, waaromtrent met de Regering van dat land overeenstemming is bereikt;

(iii) alle douanerechten, in- en uitvoerverboden en -beperkingen met betrekking tot haar publicaties.

6: Instellingen krijgen status van diplomatieke missies, geen censuur op officiële correspondentie

De instellingen van de Gemeenschap genieten op het grondgebied van iedere deelnemende Staat voor officiële mededelingen die behandeling, welke door deze Staat aan diplomatieke missies wordt toegestaan.

De officiële correspondentie en andere officiële mededelingen van de instellingen van de Gemeenschap zijn niet aan censuur onderworpen.

7: Laissez-passer

De Europese Uitvoerende Raad voorziet de leden en het hogere dienstpersoneel van de instellingen van de Gemeenschap van een laissez-passer. Deze laissez-passer worden door de autoriteiten van, de deelnemende Staten erkend als geldige reispapieren.

8: Prerogatieven, immuniteiten en faciliteiten aan parlementsleden, advocaten-generaal en leden Hof

De prerogatieven, immuniteiten en faciliteiten, die aan de leden van het Parlement zijn toegekend, worden geregeld door artikel 25 van dit Verdrag.

De prerogatieven, immuniteiten en faciliteiten, aan de rechters en aan de advocaten-generaal van het Hof toegekend, worden geregeld overeenkomstig het Protocol inzake het Statuut van het Hof van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en voorts overeenkomstig de amendementen, die eventueel op deze beschikkingen zouden worden aangebracht, voor zover in dit Verdrag daarvan niet wordt afgeweken.

9: Voorrechten en immuniteiten Raad van Nationale Ministers

De leden van de Raad van Nationale Ministers en de hen officieel begeleidende personen genieten gedurende de uitoefening van hun functie en op hun reizen naar en van de plaats van de bijeenkomst de gebruikelijke voorrechten en immuniteiten.

10: Immuniteiten en voorrechten Europese Uitvoerende Raad

De leden van de Europese Uitvoerende Raad zijn op het grondgebied van iedere deelnemende Staat en welke nationaliteit zij ook bezitten :

(i) vrijgesteld van rechtsvervolging wegens hetgeen zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan, gezegd of geschreven; zij blijven tegen dergelijke rechtsvervolging gevrijwaard, nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Ingeval een actie tegen hen wordt ingesteld voor een nationale rechter, zal de vervolging geschorst moeten worden, totdat de Senaat overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 hieronder de immuniteit heeft opgeheven;

(ii) vrijgesteld van alle belastingen op hun wedden en bezoldigingen, door de Gemeenschap uitbetaald;

(iii) tezamen met hun echtgenoten en van hen afhankelijke verwanten vrijgesteld van immigratiebeperkingen en vreemdelingenregistratie;

(iiii) gerechtigd om de eerste maal, dat zij hun post bezetten in het desbetreffende land, hun huisraad en goederen voor persoonlijk gebruik vrij van rechten in te voeren en bij het neerleggen van hun ambt deze vrij van rechten weder uit te voeren naar het land, waar zij woonplaats hebben.

11: Immuniteiten en voorrechten voor personeel

Een wet van de Gemeenschap bepaalt, op welke groepen van personeel van de Gemeenschap de beschikkingen van het voorgaande artikel geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn en de bepalingen, volgens welke de immuniteit van deze functionarissen kan worden opgeheven.

Een wet van de Gemeenschap kan te haren nutte een belasting voorschrijven op de wedden en bezoldigingen door haar aan haar functionarissen uitbetaald, voorzover voornoemde wedden en bezoldigingen gevrijwaard zijn van belastingen op het grondgebied van de deelnemende Staten ingevolge toepassing van dit Protocol.

12: Overgangsbepalingen voor personeel

Tot aan het in werking treden van de in artikel 11 hierboven voorziene wet, bepaalt de Europese Uitvoerende Raad op voorstel van de Voorzitters van iedere instelling op welke categorieën van personeel de beschikkingen van artikel 10 hierboven geheel of ten dele van toepassing zijn.

De namen van de functionarissen van elke categorie worden op geregelde tijdstippen aan de Regeringen van de Staten-leden bekendgemaakt.

De Europese Uitvoerende Raad is bevoegd de aan een functionaris van de Gemeenschap verleende immuniteit op te heffen, na advies te hebben ingewonnen van de Voorzitter van de instelling, waartoe de functionaris behoort.

13: Opheffing immuniteit van lid Europese Uitvoerende Raad door Senaat

De aan een lid van de Europese Uitvoerende Raad verleende immuniteit kan slechts met toestemming van de Senaat worden opgeheven.

14: Aanvullende overeenkomsten

De Europese Uitvoerende Raad kan met een of meerdere Staten-leden aanvullende overeenkomsten sluiten ter nadere regeling van het bepaalde in dit Protocol.

15: Rol Hof bij uitlegging toepassing

Alle geschillen, betrekking hebbende op de uitleg of de toepassing van dit Protocol, worden aan het oordeel van het Hof onderworpen.