Artikel 140: Coördinatie beleid lidstaten door Europese Commissie

139
Artikel 140
141

Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 136 i en onverminderd de andere bepalingen van dit Verdrag, bevordert de Commissie de samenwerking tussen de lidstaten en vergemakkelijkt zij de coördinatie van hun optreden op alle onder dit hoofdstuk vallende gebieden van de sociale politiek, met name op het terrein van:

  • de werkgelegenheid,
  • het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden,
  • de beroepsopleiding en de voortgezette vorming,
  • de sociale zekerheid,
  • de voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten,
  • de arbeidshygiëne,
  • het recht om zich te organiseren in vakverenigingen en van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.

Te dien einde werkt de Commissie nauw samen met de lidstaten bij het verrichten van studies, het uitbrengen van adviezen en het organiseren van overleg zowel omtrent vraagstukken op nationaal niveau als omtrent vraagstukken die de internationale organisaties aangaan.

Alvorens de in dit artikel bedoelde adviezen uit te brengen, raadpleegt de Commissie het Economisch en Sociaal Comité.