Artikel 175: Bevoegdheden

174
Artikel 175
176
 • 1. 
  De Raad stelt volgens de procedure van artikel 251 i en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de activiteiten vast die de Gemeenschap moet ondernemen om de doelstellingen van artikel 174 i te verwezenlijken.
 • 2. 
  In afwijking van de in lid 1 bedoelde besluitvormingsprocedure en onverminderd het bepaalde in artikel 95 i, neemt de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met eenparigheid van stemmen een besluit over:
  • a) 
   bepalingen van in hoofdzaak fiscale aard;
  • b) 
   maatregelen die van invloed zijn op:
   • de ruimtelijke ordening;
   • het kwantitatieve waterbeheer, of die rechtstreeks dan wel zijdelings betrekking hebben op de beschikbaarheid van de watervoorraden;
   • de bodembestemming, met uitzondering van het afvalstoffenbeheer;
  • c) 
   maatregelen die van aanzienlijke invloed zijn op de keuze van een lidstaat tussen verschillende energiebronnen en de algemene structuur van zijn energievoorziening.

  De Raad kan onder de in de eerste alinea bedoelde voorwaarden bepalen over welke van de in dit lid bedoelde aangelegenheden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen moet worden besloten.

 • 3. 
  Op andere gebieden stelt de Raad volgens de procedure van artikel 251 i en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's algemene actieprogramma's vast waarin de te verwezenlijken prioritaire doelstellingen worden vastgelegd.

  De Raad stelt, naar gelang van het geval onder de voorwaarden van lid 1 of lid 2, de maatregelen vast die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van deze programma's.

 • 4. 
  Onverminderd bepaalde maatregelen met een communautair karakter, dragen de lidstaten zorg voor de financiering en de uitvoering van het milieubeleid.
 • 5. 
  Onverminderd het beginsel dat de vervuiler betaalt, treft de Raad, ingeval een op grond van lid 1 vastgestelde maatregel voor de overheid van een lidstaat onevenredig hoge kosten met zich brengt, in het besluit betreffende de aanneming van die maatregel passende voorzieningen in de vorm van:
  • ontheffingen van tijdelijke aard en/of
  • financiële steun uit het overeenkomstig artikel 161 i opgerichte Cohesiefonds.

1.

Toelichting

Artikel gewijzigd bij het Verdrag van Nice.