Artikel 179: Bevoegdheden

178
Artikel 179
180
  • 1. 
    Onverminderd de overige bepalingen van dit Verdrag stelt de Raad volgens de procedure van artikel 251 i de maatregelen vast die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van artikel 177 i te verwezenlijken. Deze maatregelen kunnen de vorm aannemen van meerjarenprogramma's.
  • 2. 
    De Europese Investeringsbank draagt, onder de in haar statuten vastgestelde voorwaarden, bij tot de tenuitvoerlegging van de in lid 1 bedoelde maatregelen. (*)
  • 3. 
    Dit artikel laat de samenwerking met de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan in het kader van de ACS-EG-overeenkomst onverlet.

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

Zie ook Protocol 5 uit de Europese Grondwet: