Artikel 43 A: Fiattering door Raad

43
Artikel 43 A
43 B

Er mag pas in laatste instantie met nauwere samenwerking worden begonnen, wanneer in de Raad is vastgesteld dat de doelstellingen van de samenwerking niet binnen een redelijke termijn op grond van de terzake geldende bepalingen van de Verdragen kunnen worden verwezenlijkt.

1.

Toelichting

Artikel ingevoegd bij het Verdrag van Nice.