Artikel 43 B: Voorwaarden voor deelneming

43 A
Artikel 43 B
44

Nauwere samenwerking staat open voor alle lidstaten op het moment waarop zij wordt aangegaan. Deelneming is te allen tijde mogelijk overeenkomstig de artikelen 27 E i en 40 B i van dit Verdrag en artikel 11 A van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap i, mits het basisbesluit en de in het kader daarvan aangenomen besluiten worden nageleefd. De Commissie en de lidstaten die aan een nauwere samenwerking deelnemen, zien erop toe dat de deelname van zoveel mogelijk lidstaten wordt aangemoedigd.

1.

Toelichting

Artikel ingevoegd bij het Verdrag van Nice.