Artikel 43: Voorwaarden aan nauwere samenwerking

42
Artikel 43
43 A

De lidstaten die voornemens zijn onderling nauwere samenwerking aan te gaan, kunnen gebruik maken van de instellingen, procedures en regelingen van dit Verdrag en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, mits de samenwerking:

 • b) 
  strookt met die Verdragen, en met het ene institutionele kader van de Unie;
 • c) 
  strookt met het acquis communautaire en met de maatregelen die krachtens de andere bepalingen van die Verdragen genomen zijn;
 • d) 
  binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Unie of de Gemeenschap blijft en geen betrekking heeft op de gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen;
 • g) 
  een zaak is van ten minste acht lidstaten;
 • h) 
  strookt met de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de lidstaten die er niet aan deelnemen;
 • i) 
  geen afbreuk doet aan het Protocol tot opneming van het Schengenacquis (*) in het kader van de Europese Unie;

1.

Toelichting

Artikel gewijzigd bij het Verdrag van Nice.

Toelichting PDC

(*) Zie ook Protocol 17 van de Europese Grondwet: