Parlementaire commissies Europees Parlement

Deze commissies bereiden de vergaderingen i van het Europees Parlement i inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen i en verordeningen i van de Commissie i en de Raad i, en eigen initiatieven van haar leden.

De beleidsterreinen zijn verdeeld tussen 20 vaste commissies en drie subcommissies i. Er is geen vast aantal tijdelijke en enquêtecommissies; deze worden ingesteld als het EP dat nodig vindt. In de commissies zijn in principe alle fracties vertegenwoordigd.

De commissies moeten niet worden verward met de parlementaire delegaties die zich richten op de relatie tussen de EU en individuele landen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Overzicht commissies

2.

Samenstelling, taken en werkwijze

Net als de nationale parlementen kent het Europees Parlement diverse parlementaire commissies. De leden van elke commissie worden aan het begin van de zittingsperiode gekozen uit de Europese parlementariërs op grond van hun 'politieke kleur' en hun deskundigheid. Halverwege de zittingsperiode (na tweeënhalf jaar) worden de commissies opnieuw samengesteld.

De leden van het Parlement stellen het aantal en de bevoegdheden van de parlementaire commissies vast. Deze commissies houden zich bezig met een bepaald beleidsterrein (landbouw, werkgelegenheid, industrie, cultuur enz.). Als het Parlement dat nodig acht, kan het ook subcommissies i, tijdelijke commissies i en enquêtecommissies i instellen.

In de parlementaire commissies wordt het belangrijkste wetgevende werk van het Parlement verricht. De voornaamste rol van de vaste commissies bestaat uit de door de Europese Commissie ingediende voorstellen voor nieuwe wetgeving te bespreken en initiatiefverslagen op te stellen. Voor elk wetgevingsvoorstel of initiatief wordt een rapporteur i aangewezen overeenkomstig een akkoord tussen de verschillende politieke fracties waaruit het Parlement is samengesteld. Het ontwerpverslag i van de rapporteur wordt binnen de betrokken parlementaire commissie besproken, eventueel gewijzigd en al dan niet goedgekeurd. Vervolgens wordt het verslag voorgelegd aan de plenaire vergadering, die eenmaal per maand in Straatsburg bijeenkomt en waar op basis van het betrokken verslag wordt gedebatteerd en gestemd.

Ook stellen de commissies vragen aan de Europese Commissie en de Europese Raad over wetgevingsvoorstellen en initiatieven.

Met het oog op de rol die het Europees Parlement speelt bij de benoeming van de Europese Commissie (de zogenaamde investituurstemming), organiseren de parlementaire commissies tevens de hoorzittingen met de beoogde commissarissen op hun bevoegdheidsterrein.

3.

Vergaderingen

De commissies komen een of twee keer per maand samen in Brussel. De debatten die in de commissies worden gevoerd zijn voor het publiek toegankelijk en de vergaderdocumenten zijn openbaar.

4.

Voorzitterschap en ambtelijke ondersteuning

Elke commissie kiest een voorzitter en drie ondervoorzitters voor tweeënhalf jaar en beschikt over een eigen bureau en een secretariaat.

De voorzitters van de commissies stemmen hun werkzaamheden af in de Conferentie van commissievoorzitters.

5.

Bijzondere soorten commissies

Het Europees Parlement kan tijdelijke commissies i instellen waarin specifieke problemen worden behandeld. Ook kan het enquêtecommissies i instellen in het kader van zijn controlebevoegdheden.

6.

Meer informatie