Artikel 22: Procedure vaststelling onderlinge douanerechten voor specifieke produkten

21
Artikel 22
23

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag stelt de Commissie vast, in hoeverre de in artikel 17, lid 2 i, bedoelde douanerechten van fiscale aard in aanmerking worden genomen bij de berekening van het in artikel 19, lid 1 i, genoemde rekenkundig gemiddelde. Zij houdt daarbij rekening met de bescherming die deze rechten mogelijkerwijze bieden.

Uiterlijk zes maanden na deze vaststelling kan elke Lid-Staat voor het betrokken produkt de toepassing van de in artikel 20 genoemde procedure verzoeken, zonder dat de in dit artikel vastgestelde beperking hem kan worden tegengeworpen.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Vele invoerrechten van overwegend fiscale aard hebben tevens een zekere beschermende functie. De Commissie zal binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag vaststellen in hoeverre dit voor de verschillende opgegeven fiscale rechten het geval moet worden geacht. Voor zover deze rechten een beschermend karakter hebben, zullen zij als normale invoerrechten ook meetellen bij de berekening van het buitentarief.