Artikel 21: Besluitvormingsprocedure

20
Artikel 21
22
  • 1. 
    Technische moeilijkheden, welke zich bij de toepassing van de artikelen 19 en 20 i zouden kunnen voordoen, worden binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag geregeld door richtlijnen welke de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie vaststelt.
  • 2. 
    Vóór het einde van de eerste etappe of uiterlijk bij het vaststellen der rechten beslist de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, over de aanpassingen welke door de innerlijke harmonie van het gemeenschappelijk douanetarief na toepassing van de artikelen 19 en 20 worden vereist; daarbij houdt hij met name rekening met de graad van bewerking der verschillende goederen waarop het tarief van toepassing is.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Lid 1

Hierboven is reeds vermeld, dat het niet mogelijk was voor de ondertekening van het Verdrag een volledige gemeenschappelijke tariefnomenclatuur vast te stellen. De onderhavige bepaling maakt het mogelijk de daartoe nodige beslissingen door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie te laten nemen. Ook andere moeilijkheden, die de toepassing van de artikelen 19 i en 20 i zou kunnen doen rijzen, kunnen volgens deze procedure worden geregeld.

Lid 2

De algemene formule van het rekenkundig gemiddelde en de onderhandelingen, die alsnog over de produkten van lijst G i zullen plaatsvinden, garanderen uiteraard niet, dat het op deze wijze vast te stellen gemeenschappelijke douane-tarief in elk opzicht een harmonisch beeld zal vertonen.

In het bijzonder kunnen zich gevallen voordoen, waarin de verhouding der rechten op grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten, die tot dezelfde produktiesfeer behoren, verstoord zal blijken te zijn. In die gevallen kan de Raad, volgens dezelfde procedure als voor lid 1 geldt, de nodige beslissingen nemen.

Een bijzonder geval is dat, vermeld in lijst G bij de posten van bepaalde non-ferrometalen, waarvoor het recht nog zal moeten worden vastgesteld en beslissend is voor de daaruit te fabriceren halffabrikaten.