Artikel 26: Bij bijzondere moeilijkheden in Lid-Staat: tijdelijke aanpassing rechten

25
Artikel 26
27

De Commissie kan een Lid-Staat welke met bijzondere moeilijkheden heeft te kampen, machtigen de krachtens artikel 23 toe te passen verlaging of verhoging van rechten voor bepaalde posten van zijn tarief uit te stellen.

Deze machtiging kan slechts voor beperkte tijd worden verleend en alleen voor tariefposten welke gezamenlijk niet meer dan 5% uitmaken van de waarde van de invoer van de betrokken Staat uit derde landen gedurende het laatste jaar waarover statistische gegevens beschikbaar zijn.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel 26, dat ook reeds in het rapport-Spaak was bepleit, voorziet daarnaast nog in de mogelijkheid van de Europese Commissie toestemming te krijgen de aanpassing van het recht op bepaalde posten aan het gemeenschappelijk douanetarief tijdelijk uit te stellen, indien die aanpassing tot bijzondere moeilijkheden zou leiden.

Aangezien de Lid-Staten bij de invoering van het gemeenschappelijk douanetarief in het algemeen geen verschil zullen kunnen maken tussen de verschillende posten, terwijl dat bij de afbraak van de tarieven tussen de Staten wel het geval is (zie artikel 14 i), zouden discrepanties kunnen ontstaan. Om daarin te voorzien, is de vrijwaringsbepaling van artikel 26 geschreven.