Artikel 76: Non-discriminatie

75
Artikel 76
77

Totdat de in artikel 75, lid 1, bedoelde bepalingen zijn vastgesteld en behoudens goedkeuring van de Raad, met eenparigheid van stemmen verleend, mag geen enkele Lid-Staat de onderscheidene bepalingen die ter zake gelden bij de inwerkingtreding van dit Verdrag, zodanig veranderen dat zij daardoor in hun rechtstreekse of zijdelingse uitwerking minder gunstig worden voor de vervoerondernemers der overige Lid-Staten dan voor de nationale vervoerondernemers.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Van direct praktisch belang is de in artikel 76 neergelegde "standstill", welke van kracht is tot aan het tot stand komen van de in het voorgaande genoemde gemeenschappelijke regelingen.

Door deze standstill-bepaling is uitgesloten, dat de mogelijkheden, welke thans voor de Nederlandse binnenvaart bestaan om deel te nemen aan het nationale vervoer in andere landen, eventueel in sterkere mate zouden worden beperkt dan voor de eigen onderdanen van deze landen het geval zou zijn.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

Totdat de in artikel 75, lid 1, bedoelde bepalingen zijn vastgesteld en behoudens goedkeuring van de Raad, met eenparigheid van stemmen verleend, mag geen enkele Lid-Staat de onderscheidene bepalingen die ter zake gelden bij de inwerkingtreding van dit Verdrag, zodanig veranderen dat zij daardoor in hun rechtstreekse of zijdelingse uitwerking minder gunstig worden voor de vervoerondernemers der overige Lid-Staten dan voor de nationale vervoerondernemers.

2002

Totdat de in artikel 71, lid 1 i, bedoelde bepalingen zijn vastgesteld en behoudens goedkeuringen van de Raad, met eenparigheid van stemmen verleend, mag geen enkele lidstaat de onderscheidende bepalingen, die terzake gelden op 1 januari 1958 of, voor de toetredende staten, op de datum van hun toetreding, zodanig veranderen dat zij daardoor in hun rechtstreekse of zijdelingse uitwerking minder gunstig worden voor de vervoerondernemers der overige lidstaten dan voor de nationale vervoerondernemers.