Artikel 77: Staatssteun voor openbare diensten

76
Artikel 77
78

Met dit Verdrag zijn verenigbaar de steunmaatregelen die beantwoorden aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer of die overeenkomen met de vergoeding van bepaalde met het begrip "openbare dienst" verbonden, verplichte dienstverrichtingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel 77 vormt een uitzondering op het algemene subsidieverbod van artikel 92 i. Het betreft hier financiële steun aan vervoerondernemingen ten behoeve van de vervoercoördinatie. Het compenseren van bepaalde lasten, welke een uitvloeisel kunnen zijn van het karakter van openbare dienst van sommige transportondernemingen, vormt hiervan eigenlijk een onderdeel.

Nederland is geen voorstander van deze bepaling geweest. De overweging echter, dat dit voorschrift enerzijds bepaalde grenzen aan de subsidieverlening stelt en anderzijds in sommige gevallen kan voorkomen, dat een streven ontstaat naar uitbreiding van bepaalde lasten tot andere, concurrerende vervoertakken, heeft ertoe geleid, dat de Nederlandse Regering ook dit artikel niet onaanvaardbaar acht.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

Met dit Verdrag zijn verenigbaar de steunmaatregelen die beantwoorden aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer of die overeenkomen met de vergoeding van bepaalde met het begrip "openbare dienst" verbonden, verplichte dienstverrichtingen.

2002

Met dit Verdrag zijn verenigbaar de steunmaatregelen die beantwoorden aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer of die overeenkomen met de vergoeding van bepaalde met het begrip "openbare dienst" verbonden, verplichte dienstverrichtingen.