Artikel 82: Bepaling inzake deling van Duitsland

81
Artikel 82
83

De bepalingen van deze titel staan niet in de weg aan maatregelen, in de Bondsrepubliek Duitsland genomen, voor zover deze noodzakelijk zijn om de economische nadelen door de deling van Duitsland berokkend aan de economie van die streken in de Bondsrepubliek welke door deze deling zijn getroffen, te compenseren.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel 82 heeft betrekking op de maatregelen, welke in de Duitse Bondsrepubliek zijn opgenomen ter ondersteuning van landstreken, die getroffen zijn door de deling van Duitsland. In overeenstemming met de overeenkomstige bepaling van algemene strekking (artikel 92, par. 2c i) is de draagwijdte van deze maatregel beperkt tot het compenseren van de teweeg gebrachte economische nadelen.

Het kan niet worden ontkend, dat in het bijzonder deze clausule aanleiding kan geven tot ernstige meningsverschillen over de toepassing ervan. Aan de Commissie zal in eerste instantie de taak te beurt vallen te waken voor een juiste uitvoering. Uiteraard blijft daarnaast, evenals bij de andere voorschriften, steeds beroep op het Hof open.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De bepalingen van deze titel staan niet in de weg aan maatregelen, in de Bondsrepubliek Duitsland genomen, voor zover deze noodzakelijk zijn om de economische nadelen door de deling van Duitsland berokkend aan de economie van die streken in de Bondsrepubliek welke door deze deling zijn getroffen, te compenseren.

2002

De bepalingen van deze titel staan niet in de weg aan maatregelen, in de Bondsrepubliek Duitsland genomen, voor zover deze noodzakelijk zijn om de economische nadelen door de deling van Duitsland berokkent aan de economie van die streken in de Bondsrepubliek welke door deze deling zijn getroffen, te compenseren.