Artikel 88: Overgangsbepaling

87
Artikel 88
89

Tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorschriften, op grond van artikel 87 vastgesteld, beslissen de autoriteiten van de Lid-Staten over de toelaatbaarheid van mededingingsregelingen en over het misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt, in overeenstemming met hun nationale recht en de in artikel 85, met name lid 3, en in artikel 86 neergelegde bepalingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Daar onzekerheid zou kunnen rijzen wie de in dit artikel bedoelde nationale autoriteiten zijn, zal dezer dagen een afzonderlijk wetsontwerp worden ingediend, waarin deze onzekerheid wordt opgeheven door de in de Wet economische mededinging, c.q. het Kartelbesluit bevoegd verklaarde autoriteiten als zodanig aan te wijzen.

Hier en daar is ook onzekerheid ontstaan over de verhouding tussen artikel 88 en artikel 85. Over deze verhouding is hierboven reeds het een en ander opgemerkt, terwijl daarop in de Memorie van Toelichting op het afzonderlijke wetsontwerp nog zal worden teruggekomen. Het wetsontwerp zal zodanig worden geredigeerd, dat het elke onduidelijkheid ook op dit punt opheft.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

Tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorschriften, op grond van artikel 87 vastgesteld, beslissen de autoriteiten van de Lid-Staten over de toelaatbaarheid van mededingingsregelingen en over het misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt, in overeenstemming met hun nationale recht en de in artikel 85, met name lid 3, en in artikel 86 neergelegde bepalingen.

2002

Tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorschriften, op grond van artikel 83 vastgesteld, beslissen de autoriteiten van de lidstaten over de toelaatbaarheid van mededingingsregelingen en over het misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt, in overeenstemming met hun nationale recht en de in artikel 81, met name lid 3, en in artikel 82 neergelegde bepalingen.