Artikel 97: Omzetbelasting

96
Artikel 97
98

De Lid-Staten die omzetbelasting heffen volgens het cumulatieve cascadestelsel, mogen voor binnenlandse belastingen welke zij heffen op ingevoerde produkten, of voor de teruggave, die zij verlenen bij de uitvoer van produkten, gemiddelde percentages per produkt of groep van produkten vaststellen zonder evenwel inbreuk te maken op de in de artikelen 95 i en 96 i genoemde beginselen.

In de gevallen waarin de door een Lid-Staat vastgestelde gemiddelde percentages niet in overeenstemming zijn met bovengenoemde beginselen, richt de Commissie tot die Staat passende richtlijnen of beschikkingen.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel 97 geeft aan de Lid-Staten die een omzetbelasting heffen volgens het cascadesysteem, de vrijheid om de heffing op ingevoerde goederen en de teruggave van omzetbelasting op uitgevoerde goederen op forfaitaire wijze vast te stellen per goederensoort of per groep van goederen, echter steeds met inachtneming van de beginselen, welke in de voorafgaande artikelen zijn genoemd.

Met deze bepaling, die van belang is voor de Duitse Bondsrepubliek en ook voor Nederland, kan worden bereikt, dat bij de vaststelling van de percentages van heffing bij invoer en van teruggave bij uitvoer niet tot in details met verschillende soorten goederen en met verschillende kwaliteiten rekening behoeft te worden gehouden en dat het verschil in fabricagemethode en de mate, waarin de verticale concentratie in verschillende ondernemingen is doorgevoerd, niet tot verschillende percentages behoeft te leiden.