Artikel 96: Teruggave van binnenlandse belastingen bij uitvoer

95
Artikel 96
97

Bij de uitvoer van produkten naar het grondgebied van een der Lid-Staten mag de teruggave van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al dan niet rechtstreeks geheven is.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel 96 stelt, dat bij uitvoer van goederen naar een Lid-Staat teruggave kan worden verleend van de binnenlandse verbruiksbelastingen, welke op die goederen drukken. Door te bepalen, dat deze teruggave niet meer mag bedragen dan het bedrag aan binnenlandse belasting, dat direct of indirect op de desbetreffende goederen is geheven, beoogt het artikel te voorkomen, dat de restituties van verbruiksbelastingen het karakter van exportsubsidies aannemen.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

Bij de uitvoer van produkten naar het grondgebied van een der Lid-Staten mag de teruggave van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al dan niet rechtstreeks geheven is.

2002

Bij de uitvoer van producten naar het grondgebied van een der lidstaten mag de teruggave van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al dan niet rechtstreeks geheven is.