Artikel 135: Overeenkomsten voor vrij verkeer van werknemers

134
Artikel 135
136

Behoudens de bepalingen betreffende de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare orde, zal het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden binnen de Lid-Staten en van werknemers uit de Lid-Staten binnen de landen en gebieden worden geregeld door later te sluiten overeenkomsten, waarvoor eenstemmigheid van de Lid-Staten is vereist.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Gedurende de overgangsperiode zal geleidelijk ook de vrijheid van vestiging van personen en bedrijven uit de landen van de Europese Economische Gemeenschap in de overzeese gebieden worden gerealiseerd. In beginsel zal dit geschieden conform de regeling, welke voor de Gemeenschap zelf is getroffen in de artikelen 52 t/m 58 van het Verdrag. Daarbij is er echter één belangrijk verschil: de modaliteiten van deze vrijheid zullen niet met eenstemmigheid door de Raad worden vastgesteld zoals in artikel 54, lid 1, voor de Lid-Staten onderling wordt bepaald doch met een gekwalificeerde meerderheid op voorstel van de Commissie (artikel 8 van de Toepassingsconventie). Dit is geschied om te voorkomen, dat de moederlanden een bevredigende en spoedige regeling zouden kunnen tegenhouden van dit voor de andere partnerlanden economisch zo belangrijk recht.

Indien en zolang de huidige Conventie niet door een andere regeling is vervangen, zal deze vrijheid van vestiging worden gehandhaafd op het niveau, dat aan het einde van het vijfde jaar is bereikt (artikel 14) .

De vrije migratie van arbeiders zal in latere overeenkomsten nader worden geregeld (artikel 135 van het Verdrag).

2.

Ontwikkeling artikel

1957

Behoudens de bepalingen betreffende de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare orde, zal het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden binnen de Lid-Staten en van werknemers uit de Lid-Staten binnen de landen en gebieden worden geregeld door later te sluiten overeenkomsten, waarvoor eenstemmigheid van de Lid-Staten is vereist.

2002

Behoudens de bepalingen betreffende de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare orde, zal het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden binnen de lidstaten en van werknemers uit de lidstaten binnen de landen en gebieden worden geregeld door later te sluiten overeenkomsten, waarvoor eenstemmigheid van de lidstaten is vereist.