26157 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

Dit wetsvoorstel werd op 14 september 1998 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Kok i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Peper i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 29 januari 1998 (Stb. 67) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 25 maart 1999.

2.

Kerngegevens

Ingediend
14 september 1998

Volledige titel
Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W. (Wim) Kok i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. (Bram) Peper i

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman, vastgesteld bij de wet van 29 januari 1998 (Stb. 67), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (kamerstukken II 1996/97, 1997/98, 25 313; Handelingen II 1997/98, blz. 2456–2472, blz 2518–2519; kamerstukken I 1997/98, 25 313 (166, 166a); Handelingen I 1997/98, 760).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

4.

Documenten

(7 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 14 september 1998, voorstel van wet, nr. 1-2     KST31151
Voorstel van wet
publicatie: 29 september 1998
 
2 14 september 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST31152
Memorie van toelichting
publicatie: 29 september 1998
 
- 14 september 1998, advies Raad van State, 26157    
Advies Raad van State (blanco)
publicatie: 29 september 1998
 
2 29 oktober 1998, verslag, nr. 4     KST31730
Verslag
publicatie: 4 november 1998
 
2 5 februari 1999, behandeling, pag. 3101-3101     HAN6673A04
Behandeling van de wetsvoorstellen: * Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157) * Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159); * Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160)
vergadering: 28 januari 1999
 
1 9 februari 1999, eindverslag, nr. 188     KST33616
Eindverslag
publicatie: 11 februari 1999
 
1 23 februari 1999, behandeling, pag. 735-735     HAN6682A02
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) (25972); - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157); - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159); - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160); - Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (26327)
publicatie: 8 maart 1999 vergadering: 23 februari 1999
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.