28509 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Dit wetsvoorstel werd op 5 september 2002 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 24 januari 2002 (Stb. 121) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verworpen door de Eerste Kamer.

2.

Kerngegevens

Ingediend
5 september 2002

Volledige titel
Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, J.P. (Jan Peter) Balkenende i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. (Johan) Remkes i

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester, vastgesteld bij de wet van 24 januari 2002 (Stb. 121), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 2000/2001, 27 551; Handelingen II 2000/01, blz. 5400–5410 en 5499; Kamerstukken I 2001/02, 27 551; Handelingen I 2001/02, blz. 770–778 en 793–801).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. P. Balkenende

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

4.

Documenten

(16 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 5 september 2002, voorstel van wet, nr. 1-2     KST63177
Voorstel van wet
publicatie: 10 september 2002
 
2 5 september 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST63179
Memorie van toelichting
publicatie: 10 september 2002
 
- 5 september 2002, advies Raad van State, 28509    
Advies Raad van State (blanco)
publicatie: 10 september 2002
 
2 31 oktober 2002, verslag, nr. 4     KST64027
Verslag
publicatie: 6 november 2002
 
2 21 november 2002, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST64604
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 25 november 2002
 
2 19 november 2004, behandeling, pag. 1152-1171     HAN7755A07
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (28509)  -
vergadering: 4 november 2004
 
2 19 november 2004, stemming(en), pag. 1195-1196     HAN7757A11
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (28509)  -
vergadering: 9 november 2004
 
1 22 november 2004, brief, nr. A     KST81574
Brief minister met het verzoek het wetsvoorstel voortvarend te behandelen
publicatie: 25 november 2004
 
1 4 februari 2005, verslag, nr. B     KST84926
Verslag
publicatie: 17 maart 2005
 
1 14 februari 2005, memorie van antwoord, nr. C     KST84112
Memorie van antwoord
publicatie: 16 februari 2005
 
1 10 maart 2005, nader voorlopig verslag, nr. D     KST84810
Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor BZ en de Hoge Colleges van Staat
publicatie: 14 maart 2005
 
1 11 maart 2005, nadere memorie van antwoord, nr. E     KST84820
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 15 maart 2005
 
1 15 maart 2005, eindverslag, nr. F     KST84888
Eindverslag
publicatie: 16 maart 2005
 
1 7 april 2005, behandeling, pag. 859-879     HAN7825A03
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (28509)  -
vergadering: 22 maart 2005
 
1 7 april 2005, behandeling, pag. 915-926     HAN7825A05
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (28509)  -
vergadering: 22 maart 2005
 
1 7 april 2005, behandeling, pag. 926-939     HAN7825A07
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (28509)  -
vergadering: 22 maart 2005
 

5.

Woordvoerders

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.