30900 - Initiatiefvoorstel Halsema/Van Gent - Opneming in de Grondwet van een zorgplicht voor het welzijn van dieren (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 4 december 2006 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Halsema (GL) i en Van Gent (GL) i.

 

Het wetsvoorstel strekt tot aanvulling van artikel 21 van de Grondwet, dat thans voorziet in een zorgplicht van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het voorstel wil daaraan toevoegen dat de zorg van de overheid tevens gericht is op het welzijn van dieren. Blijkens de toelichting beogen de voorstellers hiermee het belang van het dier en de eigen intrinsieke waarde van dieren in de Grondwet vast te leggen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is ingetrokken tijdens de behandeling in de Tweede Kamer door de brief van 15 januari 2019.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
4 december 2006

Volledige titel
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Het welzijn van dieren dient verankerd te worden in de Grondwet. Dat is de strekking van onderhavig wetvoorstel. Indieners stellen voor om een nieuw sociaal grondrecht op te nemen in de Grondwet, die bepaalt dat de overheid een zorgplicht heeft voor het welzijn van dieren. In de huidige Grondwet ontbreekt een minimale norm voor de omgang door de mens met het dier. Door sommigen [Noot 1: Bijvoorbeeld Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 2006 pag. 446] wordt dit een «morele blinde vlek» genoemd. Het is immers bekend dat dieren, met name de hoogontwikkelde dieren, wezens zijn die het vermogen hebben tot lijden. Dit vermogen zorgt ervoor dat voor mensen de verplichting zou moeten bestaan om te voorkomen dat zij vermijdbaar lijden toebrengen aan dieren. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat er een minimale maat voor het menselijke handelen wordt neergelegd.

4.

Documenten

(10 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 1 februari 2019, besluitenlijst, 2018A05239 6    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 31 januari 2019 -
vergadering: 31 januari 2019
 
2 28 januari 2019, agenda procedurevergadering, C.J.M. Roovers 2018A05239 6    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 31 januari 2019 -
vergadering: 31 januari 2019
 
2 15 januari 2019, brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen, nr. 9     KST309009
Brief lid / fractie; Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel
 
2 29 mei 2007, aanvullend verslag, nr. 7     KST107415
Aanvullend verslag
publicatie: 31 mei 2007
 
2 15 mei 2007, verslag, nr. 6     KST107075
Verslag
publicatie: 22 mei 2007
 
2 7 maart 2007, memorie van toelichting, nr. 5     KST105667
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State
 
2 7 maart 2007, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST105666
Advies en nader rapport
 
2 4 december 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST103499
Memorie van toelichting
publicatie: 6 december 2006
 
2 4 december 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST103498
Voorstel van wet
publicatie: 6 december 2006
 
2 4 december 2006, geleidende brief, nr. 1     KST103497
Geleidende brief
publicatie: 6 december 2006
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.