30874 (R1818) - Initiatiefvoorstel Herben/Van der Staaij - Tweederde-meerderheid voor goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 20 november 2006 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Herben (LPF) i en Van der Staaij (SGP) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Van der Staaij.

 

Dit voorstel beoogt de invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verworpen door de Eerste Kamer in de vergadering van 9 april 2019.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
20 november 2006

Volledige titel
Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De minister van Buitenlandse Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

De invloed van de Europese Unie (EU) op Nederland wordt steeds groter. Van een internationaal samenwerkingsverband op een beperkt en vastomlijnd gebied, heeft zij zich ontwikkeld tot een politieke gemeenschap die in hoge mate vervlochten is geraakt met de nationale politieke gemeenschap. De EU vestigt een rechtsorde die van supranationaal karakter is, die instellingen heeft gekregen met omvangrijke, autonome bevoegdheden die de Nederlandse overheid zo goed als de Nederlandse burgers binden. Deze autonome bevoegdheden zijn van wetgevende, bestuurlijke en rechtsprekende aard. De grondslag hiervan is een verzameling verdragsteksten.

De rechtsorde van de EU is onderdeel geworden van de Nederlandse constitutionele orde. De invloed op de nationale rechtsorde is direct en groot. Die invloed is niet beperkt tot de alledaagse rechtsorde, maar raakt op verschillende manieren ten zeerste ook de nationale constitutie, zoals hierna nader zal worden toegelicht. De Nederlandse rechtsorde is sterk vervlochten geraakt met de rechtsorde van de EU. Ondanks dit feit worden de verdragen van de Unie grondwettelijk nog steeds beschouwd als niet meer dan oprichtingsbepalingen van een regulier volkenrechtelijk samenwerkingsverband. Terwijl voor aanvullingen en wijzigingen van onze eigen Grondwet een procedure van twee lezingen met tussengelegen wijzigingen en een tweederde meerderheid in tweede lezing nodig is, kan een verregaande overdracht van bevoegdheden aan de EU mogelijk worden gemaakt met slechts de goedkeuring van eenvoudige kamermeerderheden.

Om recht te doen aan de eigen aard van de EU en aan de wijze waarop zij ingrijpt op de eigen nationale constitutie, is er aanleiding om bij de wijziging en aanvulling van de verdragsbasis van de Unie een grondwettelijke procedure te volgen die daarmee in overeenstemming is. Het bijgaande voorstel tot grondwetswijziging strekt daartoe. Dit voorstel wordt hieronder toegelicht.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

5.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

6.

Documenten

(42 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 9 april 2019, stemming(en), 30874     HEK20182019-25-7
Stemming Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragen -
vergadering: 9 april 2019
 
1 2 april 2019, behandeling, 30874     HEK20182019-24-4
Meerderheid van stemmen -
vergadering: 2 april 2019
 
1 21 maart 2019, sprekerslijst, 30874 (R1818    
Sprekerslijst - Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
vergadering: 2 april 2019
 
1 31 januari 2019, sprekerslijst, 30874 (R1818    
Sprekerslijst - Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
vergadering: 26 maart 2019
 
2 4 april 2017, eindtekst,    
Eindtekst:
 
1 24 januari 2017, motie, 30874 R1818, nr. G     KST30874G
Motie over het aanhouden van dit wetsvoorstel totdat de in te stellen staatscommissie haar onderzoek heeft afgerond
 
1 24 januari 2017, behandeling, 30874; 30874; G     HEK20162017-15-8
Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragen -
vergadering: 24 januari 2017
 
1 24 januari 2017, stemming(en), 30874(R1818); G     HEK20162017-15-9
Stemming motie Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragen -
vergadering: 24 januari 2017
 
1 16 december 2016, verslag van een schriftelijk overleg, 30874 R1818, nr. F     KST30874F
Verslag van een schriftelijk overleg inzake eerste lezing wetsvoorstel Van der Staaij
 
1 14 december 2016, eindverslag, 30874 R1818, nr. E     KST30874E
Eindverslag
 
1 23 november 2016, brief, 30874 R1818, nr. D     KST30874D
Brief inzake beantwoording vragen voorlopig verslag over het voorstel van wet van het lid Van der Staaij
 
1 31 oktober 2016, memorie van antwoord, 30874 R1818, nr. C     KST30874C
Memorie van antwoord
 
1 26 november 2015, voorlopig verslag, 30874 R1818, nr. B     KST30874B
Voorlopig verslag
 
1 24 september 2015, gewijzigd voorstel van wet, 30874 R1818, nr. A     KST30874A
Gewijzigd voorstel van Rijkswet
 
2 22 september 2015, stemming(en), 30874 R1818; 30874-(R1818); 8     HTK20152016-4-13
Stemmingen Meerderheid van stemmen -
vergadering: 22 september 2015
 
2 11 september 2015, mededeling, 30874 R1818, nr. 10     KST3087410
Mededeling
 
2 9 september 2015, behandeling, 30874 R1818     HTK20142015-110-4
Meerderheid van stemmen -
vergadering: 9 september 2015
 
2 28 april 2015, agenda procedurevergadering, 2014A05076    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 30 april 2015 -
vergadering: 30 april 2015
 
2 15 april 2015, nota naar aanleiding van het nader verslag, 30874 R1818, nr. 17     KST3087417
Nota naar aanleiding van het nader verslag
 
2 22 mei 2014, nader verslag, 30874 R1818, nr. 16     KST3087416
Nader verslag
 
2 17 april 2014, besluitenlijst, 2013A04791    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 17 april 2014 -
vergadering: 17 april 2014
 
2 14 april 2014, agenda procedurevergadering, 2013A04791    
2e Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 17 april 2014 -
vergadering: 17 april 2014
 
2 10 april 2014, nota van wijziging, 30874 R1818, nr. 15     KST3087415
Nota van wijziging
 
2 6 december 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 30874, 14; ...     HTK20122013-32-4
Regeling van werkzaamheden (donderdag 6 december 2012) -
vergadering: 6 december 2012
 
2 27 juni 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 30874; ...     HTK20112012-101-4
Regeling van werkzaamheden (woensdag 27 juni 2012) -
vergadering: 27 juni 2012
 
2 20 juni 2012, brief, 30874 R1818, nr. 14     KST3087414
Brief initiatiefnemer; Verzoek om vóór het zomerreces over het wetsvoorstel te stemmen
 
2 19 augustus 2009, brief, nr. 13     KST134065
Brief minister over de afhandeling van moties en toezegingen
publicatie: 26 augustus 2009
 
2 22 juli 2009, stemming(en), pag. 7738-7738     HAN8463A11
Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (30874, R1818), te weten: de motie-Schinkelshoek c.s. over de toepassing van artikel 91, lid 3, van de Grondwet op wetsvoorstellen voor goedkeuring van verdragen (30874, R1818, nr. 11), en de motie-Kalma c.s. over activering van artikel 91, lid 3, van de Grondwet (30874, R1818, nr. 12)  -
vergadering: 23 juni 2009
 
2 22 juli 2009, behandeling, pag. 7559-7580     HAN8461A07
Voortzetting van de behandeling van het voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (30874, R1818)  -
vergadering: 17 juni 2009
 
2 17 juni 2009, motie, nr. 12     KST132059
Motie om een activering van artikel 91, lid 3, van de Grondwet, zoals voorzien in de motie-Schinkelshoek c.s., te betrekken in de beraadslagingen van de staatscommissie Grondwet
publicatie: 22 juni 2009
 
2 17 juni 2009, motie, nr. 11     KST132058
Motie met verzoek om in memorie van toelichting bij elk wetsvoorstel voor goedkeuring verdrag in te gaan op vraag of art. 91, lid 3, Grondwet van toepassing is
publicatie: 22 juni 2009
 
2 11 juni 2009, behandeling, pag. 6807-6825     HAN8444A13
Behandeling van het voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (30874)  -
vergadering: 26 mei 2009
 
2 9 december 2008, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 9     KST125647
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 12 december 2008
 
2 21 november 2007, amendement, nr. 8     KST112472
Amendement om de voorgestelde toevoeging van een zesde lid aan artikel 91 van de Grondwet ongedaan te maken
publicatie: 22 november 2007
 
2 7 november 2007, verslag, nr. 7H     KST112530
Verslag
publicatie: 23 november 2007
 
2 7 november 2007, verslag, nr. 7     KST111875
Verslag
publicatie: 9 november 2007
 
2 17 juli 2007, memorie van toelichting, nr. 6     KST109324
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State
publicatie: 19 juli 2007
 
2 17 juli 2007, advies Raad van State en reactie van de indiener(s), nr. 5     KST109323
Advies en reactie indiener(s)
publicatie: 19 juli 2007
 
2 17 juli 2007, brief, nr. 4     KST109322
Brief over voortzetting onderhavige wetsvoorstel door het lid Van der Staaij i.p.v. door het lid Herben
publicatie: 19 juli 2007
 
2 20 november 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST103091
Memorie van toelichting
publicatie: 22 november 2006
 
2 20 november 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST103089
Voorstel van wet
publicatie: 22 november 2006
 
2 20 november 2006, geleidende brief, nr. 1     KST103088
Geleidende brief
publicatie: 22 november 2006
 

7.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

E.W. (Ed) Anker 26-05-2009 CU E.W. (Ed) Anker i
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 26-05-2009 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak i
B. (Boris) van der Ham 26-05-2009 D66 B. (Boris) van der Ham i
R. (Raymond) de Roon 26-05-2009 PVV R. (Raymond) de Roon i
L.J. (Laetitia) Griffith 26-05-2009 VVD L.J. (Laetitia) Griffith i
B.J. (Bas) van der Vlies 26-05-2009 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J. (Jan) Schinkelshoek 26-05-2009 CDA J. (Jan) Schinkelshoek i
P. (Paul) Kalma 26-05-2009 PvdA P. (Paul) Kalma i
M.L. (Mathieu) Heemelaar 26-05-2009 GL M.L. (Mathieu) Heemelaar i
C.G. (Kees) van der Staaij 17-06-2009 SGP C.G. (Kees) van der Staaij i
G. (Guusje) ter Horst 17-06-2009 Minister G. (Guusje) ter Horst i

Tweede termijn Tweede Kamer

A.A.G.M. (Ronald) van Raak 17-06-2009 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak i
R. (Raymond) de Roon 17-06-2009 PVV R. (Raymond) de Roon i
W.I.I. (Willibrord) van Beek 17-06-2009 VVD W.I.I. (Willibrord) van Beek i
B.J. (Bas) van der Vlies 17-06-2009 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J. (Jan) Schinkelshoek 17-06-2009 CDA J. (Jan) Schinkelshoek i
P. (Paul) Kalma 17-06-2009 PvdA P. (Paul) Kalma i
C.G. (Kees) van der Staaij 17-06-2009 SGP C.G. (Kees) van der Staaij i
G. (Guusje) ter Horst 17-06-2009 Minister G. (Guusje) ter Horst i

Derde termijn Tweede Kamer

J. (Joost) Taverne 09-09-2015 VVD J. (Joost) Taverne i
F. (Fatma) Koşer Kaya 09-09-2015 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
A.A.G.M. (Ronald) van Raak 09-09-2015 SP A.A.G.M. (Ronald) van Raak i
M. (Martin) Bosma 09-09-2015 PVV M. (Martin) Bosma i
R. (Roelof) Bisschop 09-09-2015 SGP R. (Roelof) Bisschop i
N.P.M. (Norbert) Klein 09-09-2015 fractie-Klein (ex-50PLUS) N.P.M. (Norbert) Klein i
M.M. (Madeleine) van Toorenburg 09-09-2015 CDA M.M. (Madeleine) van Toorenburg i
H. (Manon) Fokke 09-09-2015 PvdA H. (Manon) Fokke i
C.G. (Kees) van der Staaij 09-09-2015 SGP C.G. (Kees) van der Staaij i
R.H.A. (Ronald) Plasterk 09-09-2015 Minister R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Eerste termijn Eerste Kamer

S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld 24-01-2017 CDA S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld i
N.J. (Nico) Schrijver 24-01-2017 PvdA N.J. (Nico) Schrijver i
D.J.H. (Diederik) van Dijk 24-01-2017 SGP D.J.H. (Diederik) van Dijk i
Th.C. (Thom) de Graaf 24-01-2017 D66 Th.C. (Thom) de Graaf i
A.W. (Anne-Wil) Duthler 24-01-2017 VVD A.W. (Anne-Wil) Duthler i
F.Ch.W.Ch. (Frits) Lintmeijer 24-01-2017 GL F.Ch.W.Ch. (Frits) Lintmeijer i
M.H. (Mirjam) Bikker 24-01-2017 CU M.H. (Mirjam) Bikker i
R.H.A. (Ronald) Plasterk 24-01-2017 Minister R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Tweede termijn Eerste Kamer

S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld 24-01-2017 CDA S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld i
N.J. (Nico) Schrijver 24-01-2017 PvdA N.J. (Nico) Schrijver i
V.D.D. (Danai) van Weerdenburg 24-01-2017 PVV V.D.D. (Danai) van Weerdenburg i
Th.C. (Thom) de Graaf 24-01-2017 D66 Th.C. (Thom) de Graaf i
A.W. (Anne-Wil) Duthler 24-01-2017 VVD A.W. (Anne-Wil) Duthler i
F.Ch.W.Ch. (Frits) Lintmeijer 24-01-2017 GL F.Ch.W.Ch. (Frits) Lintmeijer i
M.H. (Mirjam) Bikker 24-01-2017 CU M.H. (Mirjam) Bikker i
C.G. (Kees) van der Staaij 24-01-2017 SGP C.G. (Kees) van der Staaij i
R.H.A. (Ronald) Plasterk 24-01-2017 Minister R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Derde termijn Eerste Kamer

A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 02-04-2019 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem i
J.W.M. (Hans) Engels 02-04-2019 D66 J.W.M. (Hans) Engels i
D.J.H. (Diederik) van Dijk 02-04-2019 SGP D.J.H. (Diederik) van Dijk i
M.H.A. (Tineke) Strik 02-04-2019 GL M.H.A. (Tineke) Strik i
M. (Mohamed) Sini 02-04-2019 PvdA M. (Mohamed) Sini i
M.H. (Mirjam) Bikker 02-04-2019 CU M.H. (Mirjam) Bikker i
F. (Frank) Köhler 02-04-2019 SP F. (Frank) Köhler i
H.P.M. (Ben) Knapen 02-04-2019 CDA H.P.M. (Ben) Knapen i
H. (Henk) ten Hoeve 02-04-2019 OSF H. (Henk) ten Hoeve i
A.W. (Anne-Wil) Duthler 02-04-2019 VVD A.W. (Anne-Wil) Duthler i
C.G. (Kees) van der Staaij 02-04-2019 SGP C.G. (Kees) van der Staaij i
K.H. (Kajsa) Ollongren 02-04-2019 Minister K.H. (Kajsa) Ollongren i

8.

Andere bronnen

9.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.