Tweede Afdeeling. Van de Begrootingen der Staats-Uitgaven.

Inhoudsopgave van deze pagina:

214: Uitvoerend Bewind stuurt Vertegenwoordigend Lichaam jaarlijks eene algemeene begrooting

In den aanvang der Maand October van ieder jaar, zend het Uitvoerend Bewind, aan het Vertegenwoordigend Lichaam, eene algemeene begrooting van alle zoodanige sommen, als hetzelve oordeelt, dat, voor het volgend jaar ten dienste der Republiek zullen vereischt worden, met bijvoeging der bijzondere begrootingen van de Departementaale Bestuuren, daartoe betrekkelijk, en van zijde consideratiën, zoo noodig, op dezelven.

215: Indeling jaarlijksche begrooting

Deze algemeene jaarlijksche begrooting houd in de afzonderlijke Soms-bepaaling van elken bijzonderen post, is gemotiveerd, en geeft tevens bedenkingen op, aangaande de geschikste middelen, om het benodigde voor een volgend jaar, door gewoone of buitengewoone belastingen, te vinden.

216: Onvoorziene of ongespecificeerde Zaken

Er zal, op die begrooting, een bijzondere Post gesteld worden voor onvoorziene Uitgaven, of ongespecificeerde Zaken.

217: Geheime uitgaven, Kas van Reserve niet op algemeene begroting

Op dezelve word, echter, niet gebragt zoodanige Som, als het Vertegenwoordigend Lichaam, jaarlijks tot geheime uitgaven, aan het Uitvoerend Bewind zal toestaan, noch ook zoodanige Som, als het Vertegenwoordigend Lichaam zal besluiten, te doen overbrengen in de Kas van Reserve, bij Art. 212 bepaald.

218: Vertegenwoordigend Lichaam raadpleegt en besluit over de jaarlijksche algemeene begrooting

Het Vertegenwoordigend Lichaam raadpleegt, en besluit, over de jaarlijksche algemeene begrooting van Staats-Uitgaven.

De wijze word bij het Reglement, Letter D, Eerste Afdeeling, bepaald.

219: Verantwoording aan het Vertegenwoordigend Lichaam, publicatie, oorlog

Het Uitvoerend Bewind verändwoord jaarlijks, vóór het einde van Julij, aan het Vertegenwoordigend Lichaam, de Sommen, door hetzelve, geduurende het voorige jaar, uit de Nationaale Kas ontvangen en uitgegeven.

Alle de Leden van voorn. Bewind verklaaren, bij deze gelegenheid, plegtig, op hunne gedane belofte bij het aanvaarden van hunnen Post, dat zij van de Penningen, tot geheime Uitgaven hun toegestaan, geen ander gebruik hebben gemaakt, dan ten dienste der Republiek.

Deze schriftlijke, door alle de Leden geteekende, Verklaaring word aan de beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam gezonden.

Deze Reekening word jaarlijks gedrukt en publiek gemaakt.

In tijd van Oorlog, met eenige Europeesche Mogendheid, word deze openbaarmaking uitgesteld tot zes Maanden na den Vrede.