Artikel 24: Stemprocedure voor benoeming leden Vertegenwoordigend Lichaam

23
Artikel 24
25

Tot het bekomen van Leden voor het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafsche Volk, word in elke Grond-Vergadering van het benoemend District, bij meerderheid van stemmen, benoemd één persoon, als Vertegenwoordiger, en één als deszelfs Plaatsvervanger, beide stembevoegd, en geene leden derzelve zijnde, en hebbende de vereischten, bij Art. 32, omtrend de Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam i bepaald.

De wijs van stemming geschied volgends het Reglement, LETT. A.