Tweede Afdeeling. Van de Grond- en Districts-Vergaderingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

18: Stemprocedures: Grond-Vergaderingen en Districts-Vergaderingen

Tot het geregeld uitbrengen van de Stem der Burgeren, is de geheele Republiek verdeeld in Grond-Vergaderingen, uit de naast bij elkander gelegene Huizen, Buurten of Wijken, zamengesteld, waarin de Stemmende Burgers uit iedere vijf honderd Zielen, en in Districts-Vergaderingen, waarin de Kiezers uit veertig Grond-Vergaderingen bijeenkomen.

19: Aanwezigheidsquota bij Grond-Vergaderingen

Indien 'er, na de afdeeling der Grond-Vergaderingen, hier of daar, een overschot is van minder dan 500 Zielen, word dat getal, zo het beneden de 250 is, gevoegd bij de naastgelegen Grond-Vergaderingen, en, indien het daarboven is, aangemerkt als eene Grond-Vergadering op zig zelve.

Van dit een en ander doet het Vertegenwoordigend Lichaam ten spoedigsten een rooster vervaardigen.

20: Stemmen door Stembevoegd Burger

Ieder Stembevoegd Burger, na vertoon van het bewijs zijner Stembevoegdheid, brengt zijne stem uit in eigen Persoon, en alleen in de Grond-Vergadering, tot welke hij behoort.

21: Stemmen door Krijgslieden

Bezoldigde Krijgslieden stemmen niet, dan ter Plaatse hunner vaste wooning, afgescheiden van hunne Garnisoenen.

22: Verbod op beïnvloeding stemgedrag, Geheimhouding

In de Grond-Vergaderingen word niet alleen niemand, of regtstreeks, of van ter zijde, aanbevolen, maar ook de stipste geheimhouding omtrend de stemming aldaar in agt genomen.

23: Kledingverboden voor Stemming in Grond-Vergadering

Niemand verschijnt aldaar gewaapend, noch met eenige uniform, of teeken van ambt, bediening of waardigheid.

24: Stemprocedure voor benoeming leden Vertegenwoordigend Lichaam

Tot het bekomen van Leden voor het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafsche Volk, word in elke Grond-Vergadering van het benoemend District, bij meerderheid van stemmen, benoemd één persoon, als Vertegenwoordiger, en één als deszelfs Plaatsvervanger, beide stembevoegd, en geene leden derzelve zijnde, en hebbende de vereischten, bij Art. 32, omtrend de Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam bepaald.

De wijs van stemming geschied volgends het Reglement, LETT. A.

25: Stemprocedure voor benoeming Kiezer

Op gelijke wijze, word gekozen een Kiezer ter Districts-Vergadering, als mede een Plaatsvervanger van den Kiezer. (Volgends Reglement, LETT. A.)

26: Gelofte Kiezer

De benoemde Kiezer en Plaatsvervanger leggen, onverwijld en openlijk, in hunne Grond-Vergadering, af de navolgende belofte:

"Ik beloof, dat ik nimmer mijne stem zal geven, dan aan bekwaame en deugdzaame Mannen, die de verëischten, bij de Staatsregeling bepaald, bezitten en dat ik, als Kiezer, niemand zal benoemen, wien ik houde te zijn een aanhanger van het Stadhouderlijk of Foederatief Bestuur, of voorstander van Aristocratie of Regeeringloosheid."

"Dit verklaar Ik."

27: Lastbrief Grond-Vergadering voor Kiezer

Staande dezelfde Vergadering, en daadlijk na het aflopen der verkiezing, word aan den Kiezer en Plaatsvervanger een lastbrief gegeven, geteekend door den Voorzitter en drie Leden der Grond-Vergadering, van den navolgenden inhoud:

"De Grond-Vergadering van .... stemt tot Vertegenwoordiger des Bataafschen Volks .... , en, ten einde deze stemming volgends de Staatsregeling van kragt zij, ontbied zij den Burger .... , om als Kiezer, en den Burger .... des noods als Plaatsvervanger, van haaren wege, op de Districts -Vergadering te .... te verschijnen."

28: Mandaat Grond- en Districts-Vergaderingen

De Grond- en Districts-Vergaderingen verrigten nimmer eenige daad, dan die, waartoe zij, hetzij door de Staatsregeling, hetzij door eene bijzondere wet van het Vertegenwoordigend Lichaam, zijn opgeroepen en zaamgekomen.

Toelichting Redactie Montesquieu-Instituut

Bevoegdheden Grond-Vergadering

 

29: Snelle ontbinding na afloop Grond- en Districts-Vergaderingen

Zoodra deze werkzaamheid is afgeloopen, gaan dezelven onverwijld uit één.