Artikel 26: Gelofte Kiezer

25
Artikel 26
27

De benoemde Kiezer en Plaatsvervanger leggen, onverwijld en openlijk, in hunne Grond-Vergadering, af de navolgende belofte:

"Ik beloof, dat ik nimmer mijne stem zal geven, dan aan bekwaame en deugdzaame Mannen, die de verëischten, bij de Staatsregeling bepaald, bezitten en dat ik, als Kiezer, niemand zal benoemen, wien ik houde te zijn een aanhanger van het Stadhouderlijk of Foederatief Bestuur, of voorstander van Aristocratie of Regeeringloosheid."

"Dit verklaar Ik."