Artikel 62: Quorum bij besluiten

61
Artikel 62
63

Ook word in elke derzelven, tot het opmaaken van een besluit, ten minsten de volstrekte meerderheid van alle tegenwoordig zijnde Leden vereischt.