Derde Afdeeling. Van de raadpleegingen des Vertegenwoordigenden Lichaams.

Inhoudsopgave van deze pagina:

60: Eerste Kamer ontwerpt wetgeving, Tweede Kamer bekrachtigt

Het ontwerpen en voorstellen van alle wetten en besluiten behoort alleen, en bij uitsluiting, aan de Eerste Kamer, en het al of niet bekragtigen van dezelven, aan de Tweede Kamer.

61: Quorum bij wettiglijk raadplegen

Geene der beide Kamers kan wettiglijk raadpleegen, tenzij de volstrekte meerderheid van alle derzelver Leden in de Vergadering tegenwoordig zij.

Alleen in geval van verplaatsing van het Vertegenwoordigend Lichaam naar eene andere Residentieplaats, kan Hetzelve, geduurende vier Weeken, na den bepaalden dag der zamenkomst, raadpleegen, schoon de meerderheid van alle de Leden, in de beide Kamers, of in ééne derzelven, niet tegenwoordig zij.

62: Quorum bij besluiten

Ook word in elke derzelven, tot het opmaaken van een besluit, ten minsten de volstrekte meerderheid van alle tegenwoordig zijnde Leden vereischt.

63: Instelling Commissiën slechts voor voorlopige onderzoeken

Geene der beide Kamers benoemt, immer, uit derzelver midden, eenige aanblijvende Commissie. Elke Kamer kan, tot een voorloopig onderzoek van zekere zaken, personeele Commissiën, uit haare Leden, benoemen; doch deze Commissiën zijn ontbonden, zoodra, op derzelver Rapport een besluit gevallen is.

64: Openbaarheid zittingen; Notulen verschijnen in druk

Beide de Kamers houden haare zittingen in het openbaar, en doen derzelver Notulen in druk uitgeven.

65: Geen rol voor toehoorders

De Toehoorders mengen zig, op geenerlei wijze, in de raadpleegingen, en geven nimmer eenig teeken van goedkeuring of afkeuring; gelijk ook de Leden der Vergadering zig, in geen geval, op hen mogen beroepen.

66: Besloten vergaderingen in Generaal Committé

De Voorzitter van elke der beide Kamers kan de open Vergadering in een Generaal Committé veränderen, en is verpligt dit te doen, zoodra een vierde der tegenwoordig zijnde Leden zulks begeert.

Tot een Generaal Committé worden geen Toehoorders toegelaten.

67: Generaal Committé stelt geen wetgeving vast

In een Generaal Committé word wel geraadpleegd, maar geen besluit, kragt van wet hebbende, vastgesteld.

68: Procedures voor inwerkingtreding wetgeving

Alle Besluiten van het Vertegenwoordigend Lichaam moeten, om kragt van Wet te hebben, in de form, bij het Reglement (Lett. B. Art. 18-32) voorgeschreven, door de Eerste Kamer voorgesteld, en door de Tweede Kamer bekragtigd zijn.

69: Kennisname Uitvoerend Bewind van bekrachtigde besluiten

De alzoo bekragtigde besluiten en wetten worden door de Tweede Kamer, na gedane registratie, onverwijld verzonden aan het Uitvoerend Bewind, ten einde naar eisch van zaken te handelen, en word tevens daarvan een afschrift, in behoorlijke form, aan de Eerste Kamer toegezonden.

70: Onverwijlde besluiten blijven niet langer dan één jaar van kracht

Eene Wet, ten gevolge van een onverwijld besluit vastgesteld, behoud, in geen geval, haare kragt langer, dan één jaar, en moet alsdan, om in werking te blijven, op nieuw, en in de gewoone orde, door het Vertegenwoordigend Lichaam overwogen en bekragtigd worden.