Paspoorten, Financiën, Bezittingen, Muntwezen, Posterijen

Inhoudsopgave van deze pagina:

123: Verlening Paspoorten

Het verleend Paspoorten, en andere soortgelijke Acten, naar buiten 's Lands, doch kan dit vermogen, tot gerief der Ingezetenen , overdragen aan de onderscheiden Departementaale Bestuuren, onder derzelver bijzondere verändwoordlijkheid.

124: Begrootingen van Staats-Uitgaven en Verändwoording der Penningen

Het zend, jaarlijks, aan het Vertegenwoordigend Lichaam de gewoone, of ook buitengewoone, begrootingen van Staats-Uitgaven, gelijk ook eene verändwoording der Penningen, geduurende het voorig jaar door hetzelve uit de Nationaale Kas ontvangen en uitgegeven; beiden op den tijd en wijze, in TITUL VI, Afd. II, bepaald.

125: Staat van de Nationaale Kas

Ook zend Hetzelve, van zes tot zes Maanden, aan dat Lichaam eenen nauwkeurigen staat van de Nationaale Kas. Het stelt daarbij alle verbeteringen en bezuinigingen in het Financiëele voor, die hetzelve nodig oordeelt.

126: Invorderingen belastingen

Het draagt naauwkeurig zorg, dat de belastingen overal behoorlijk ingevorderd, de Geldmiddelen rigtig geädministreerd, en in de Nationaale Kas overgebragt worden.

127: Handhaving Financiëele Wetten en Ordonnantiën

Het ziet toe, dat de Financiëele Wetten, en Ordonnantiën, van het Vertegenwoordigend Lichaam, door de geheele Republiek, getrouwlijk worden gehandhaafd en nagekomen.

128: Aanstelling Ontvangers en andere Financiëele Beambten

Het stelt alle de Ontvangers, en andere Financiëele Beambten, in de Departementen aan, op instructiën door het Vertegenwoordigend Lichaam goedgekeurd. Het houd dezelven tot hunnen pligt, en kan hen, wegens pligtverzuim, van hunne posten ontzetten.

129: Beheer Goederen en Bezittingen der Republiek

Het heeft de beheering over alle de Goederen en Bezittingen der Republiek, gelijk mede over haare buitenlandsche Etablissementen en Coloniën, en derzelver inwendig bestuur. Het draagt zorg, dat de jaarlijksche inkomsten van alle dezelve verzekerd, en in de Nationaale Kas gestort worden.

In geen geval, kan het Uitvoerend Bewind die Goederen, Bezittingen, Etablissementen, of Coloniën, afstaan, vervreemden, of bezwaaren.

130: Toezigt op Muntwezen en Muntslag

Het heeft toezigt op de Uitvoering der Wetten, betreklijk het algemeene Muntwezen en den Muntslag, door het Vertegenwoordigend Lichaam vastgesteld.

131: Mede toezigt op de Posterijen

Het heeft mede toezigt op het bestuur en de inkomsten der Posterijën.