Artikel 202: Nationaale Schuldbrieven

201
Artikel 202
203

Alle daarvan afgegeven Renten-Brieven , Obligatiën, Recepissen, of andere Acten van verbindtenis, zullen tegen Nationaale Schuldbrieven verwisseld, en op eenen eenparigen voet gebracht worden.

Het Vertegenwoordigend Lichaam bepaalt ten spoedigsten, den tijd en de wijze dezer verwisseling; zoodanig echter, dat dezelve, binnen drie Maanden na de eerste zitting van het Vertegenwoordigend Lichaam, zal aangevangen, en voleindigd moeten zijn vóór het einde van het derde Jaar, na de aanneming der Staatsregeling.