Eerste Afdeeling. Algemeene Bepaalingen omtrend het Financie-wezen der Republiek.

Inhoudsopgave van deze pagina:

200: Nationaale inkomsten

Alle Geldmiddelen van de Republiek, hetzij dezelve bestaan in belastingen, hetzij in bezittingen, hoe ook genaamd, waarvan de inkomsten, vóór de invoering der Staatsregeling, gekomen zijn ten voordeele van de Kas der Generaliteit, midsgaders van de Kassen der onderscheiden Provinciën, van de drie Kwartieren van Gelderland, van het Landschap Drenthe, en van Bataafsch Braband, worden verklaard, en van nu voortaan gehouden, voor nationaale inkomsten en bezittingen van het geheele Bataafsche Volk.

201: Nationaale schuld

De Schulden en Verbindtenissen, vóór de invoering der Staatsregeling gemaakt, en aangegaan niet alleen door of van wege der Generaliteit, maar ook van wege der onderscheiden Provinciën, de drie Kwartieren van Gelderland, het Landschap Drenthe en Bataafsch Braband, worden verklaard en gehouden voor nationaale schulden en verbindtenissen van het geheele Bataafsche Volk.

202: Nationaale Schuldbrieven

Alle daarvan afgegeven Renten-Brieven , Obligatiën, Recepissen, of andere Acten van verbindtenis, zullen tegen Nationaale Schuldbrieven verwisseld, en op eenen eenparigen voet gebracht worden.

Het Vertegenwoordigend Lichaam bepaalt ten spoedigsten, den tijd en de wijze dezer verwisseling; zoodanig echter, dat dezelve, binnen drie Maanden na de eerste zitting van het Vertegenwoordigend Lichaam, zal aangevangen, en voleindigd moeten zijn vóór het einde van het derde Jaar, na de aanneming der Staatsregeling.

203: Integriteit hoofdsom Schuldbrieven gehandhaafd

Er zal geene vermindering plaats hebben, noch van de Hoofdsom der Schuldbrieven zelven, noch der Interessen en jaarlijksche Renten.

Dezelven zullen, nimmer, met eenige belastingen worden bezwaard, dan alleen met zoodanigen, welke, bij de invoering der Staatsregeling, daadlijk plaats zullen hebben.

204: Obligatiën

Bij de Obligatiën zullen worden afgegeven jaarlijksche Coupons, die in alle betaalingen aan den Lande aangenomen, óf, ter keuze der Houders, bij de Nationaale Tresorie worden voldaan.

205: Belastingen voor betaaling Renten en Interessen Nationaale Schuld

De Renten en Interessen van de voormelde Nationaale Schuld, jaarlijks te betaalen, worden gevonden uit zoodanige algemeene belastingen, als, overeenkomstig zekere hierna te melden bepaalingen, door het Vertegenwoordigend Lichaam, jaarlijks, zullen worden vastgesteld.

206: Kas van vermindering of aflossing der Nationaale Schuld

Insgelijks, worden door het Vertegenwoordigend Lichaam bepaald zekere afzonderlijke Fondsen, tot het formeeren eener Kas van vermindering of aflossing der Nationaale Schuld, welke fondsen alleen tot het voorsz. einde zullen worden geäffecteerd.

Bij dezelve worden, t'elken jaare, ten zelfden einde, gevoegd de penningen. voordkomende uit de vermindering der interesses, zoo door vernietiging van Effecten, als versterving van Lijfrenten, afloop der Dertigjaarige en andere tijdlijke Renten, waarvan, jaarlijks, bij gedrukte Reekening, aan de Natie zal moeten blijken; terwijl de vernietigde Effecten openlijk zullen verbrand worden.

207: Afzonderlijk bestuur voor Fondsen

Deze, alzoo ter betaaling der Interessen en aflossingen bestemde, Fondsen zullen worden gebragt onder een afzonderlijk bestuur, afgescheiden van alle andere betaalingen. Dit Bestuur is voor de getrouwe waarneming dezer wet verändwoordlijk.

208: Belastingheffing

Het Vertegenwoordigend Lichaam beslist, jaarlijks, na ontvang der vereischte openingen van het Uitvoerend Bewind, en van de Commissarissen der Nationaale Reekening bij het vaststellen der algemeene begrooting van Staats-Uitgaven, of de algemeene belastingen op denzelfden voet behooren te blijven, dan wel vermeerderd, of verminderd, te worden. Het voorstel hiertoe word in de eerste Kamer in overweging gebragt, uiterlijk eene Maand, nadat die begrooting zal bekragtigd zijn.

Geene Wet, waarbij eene nieuwe belasting word ingevoerd, heeft langer kragt, dan een Jaar, indien zij niet uitdrukkelijk vernieuwd word.

209: Procedure bij buitengewoone heffing

Indien de omstandigheden der Republiek eenige buitengewoone uitgaven noodzakelijk maaken, vind het Vertegenwoordigend Lichaam die, bij voorkeur, zoo veel mooglijk, uit eene buitengewoone heffing, en wel als don gratuit, bij wijze van Quotisatie over de relative inkomsten en verteeringen van alle Ingezetenen der Bataafsche Republiek.

Dan, wanneer Hetzelve oordeelt, te moeten overgaan tot het zoeken van Penningen, bij wijze van vrijwillige Negotiatie, bepaalt het den kortstmooglijken termijn van aflossing, en eene behoorlijke geëvenredigde belasting, voldoende tot het bekomen der nodige fondsen, zoo tot betaaling der jaarlijksche aflossingen, als interessen.

Deze belasting zal niet verder mogen geheven worden, dan toereikende tot de jaarlijksche aflossingen en interessen, noch worden verlengd, nadat dezelve Negotiatie zal zijn afgelost, alles onder de bepaalingen, bij Art. 205 vermeld.

210: Stelsel van algemeene belastingen

Het Uitvoerend Bewind levert, binnen  één Jaar na de eerste Zitting van het Vertegenwoordigend Lichaam, aan Hetzelve een nieuw stelsel van algemeene belastingen, zoo ter goedmaakinge der Staatsbehoeften, als in 't bijzonder tot het betaalen der jaarlijksche interessen en aflossingen voor de geheele Republiek.

Hetzelve word zoodanig ingerigt, dat alle de belastingen, en ieder derzelven, zooveel mooglijk, geëvenredigd zijn aan het betreklijk vermogen der Ingezetenen, en op gemaakt uit de vergelijking van derzelver bezittingen, inkomsten, en bekende verteeringen, met inachtneming der volgende grondbeginselen:

 • a. 
  De belastingen op de Onroerende Goederen, in de geheele Republiek, op eenen evenredigen voet, naar derzelver betreklijke waarde gebragt, met vernieuwing en aanvulling der oude Quohieren, blijven bestaan.
 • b. 
  Omtrend alle belastingen, zoo gewoone als buitengewoone, hetzij die gelegd worden op bezittingen, of op inkomsten en bekende verteeringen, word zoo veel mooglijk gezorgd, aan den eenen kant, dat ieder zig, opregt en ter goeder trouwe, van zijnen pligt kwijte, en, aan de andere zijde, dat noodelose openbaarmakingen van iemands bezittingen en inkomsten worden vóórgekomen.
 • c. 
  Dat alle belastingen op het consumtive, indien en zoo verr' die plaats zullen hebben, alzoo worden ingerigt, dat dezelve geheven worden van dat gedeelte van elks verteering, hetgeen hij, na genot van het volstrekt nodige, uit zijne inkomsten verkiest te bekostigen.
 • d. 
  Er kan geenerlei belasting gelegd worden op levensmiddelen van de eerste noodzakelijkheid.

  Het Vertegenwoordigend Lichaam ontheft zoodanige middelen, die daarmede bezwaard zijn, van dien last, zoodra Hetzelve bevind, dat de opbrengst van andere belastingen zulks toelaat.

 • e. 
  Er kan geen Hoofdgeld, ieder Ingezeten, zonder onderscheid van vermogen, drukkende, worden ingevoerd.

  Met het einde van het eerste Jaar na de aanneming der Staatsregeling, zal hetzelve ophouden, overal, waar zulks nog op die wijze geheven word.

 • f. 
  Er zal, over de geheele Republiek, worden ingevoerd eene algemeene en billijk geregelde belasting van het Collateraal op de Saldo's der Boedels, als mede op het Nationaal Klein Zegel.

  Voor beide die belastingen, maakt het Vertegenwoordigend Lichaam, ten spoedigsten, eene nieuwe Ordonnantie.

 • g. 
  De afzonderlijke administratie over de Middelen te Water, of inkomende en uitgaande Regten, zal daadlijk ophouden, en begrepen worden onder het algemeen zamenstel van Financie.

211: Afschaffing vorige belastingen, invoering Nieuw Stelsel van algemeene belastingen

Naar mate het Nieuwe Stelsel van algemeene belastingen, volgens Art. 210, in werking gebragt, en genoegzaam word bevonden, schaft het Vertegenwoordigend Lichaam de vorige belastingen af.

Het nieuwe Stelsel zal, uiterlijk binnen twee Jaaren na de aanneming der Staatsregeling, alomme ingevoerd, en in werking moeten zijn, als wanneer het Vertegenwoordigend Lichaam alle voorige Belastingen, tot hiertoe geheven, zoo verre dezelven, in gevolge der hiervoor gemaakte bepaalingen, niet gecontinuëerd zijn, zal doen ophouden.

212: Inkomsten overtreffen Uitgaven, Kas van Reserve voor Oorlogen

De uitgaven zullen, in tijd van Vrede, zooveel mooglijk verminderd, en zoodanig worden geregeld, dat zij de bekende en vastgestelde inkomsten niet moeten overtreffen.

In gewoone tijden, zal het overschot, of wel eene jaarlijksche som, door het Vertegenwoordigend Lichaam te bepalen, worden overgebracht in eene afzonderlijke Kas van Reserve, ten einde te kunnen voorzien in de behoeften van den Staat, bij opkomende Oorlogen, of andere nationaale rampspoeden.

213: Bewaaking betaaling gemeene middelen

Het Vertegenwoordigend Lichaam maakt, ten spoedigsten, op voordragt van het Uitvoerend Bewind een Reglement, waardoor, aan den eenen kant, de rigtige betaaling van alle gemeene middelen, hoe ook genoemd, bewaakt, en, aan de andere zijde, gezorgd word, dat op dit stuk aan eenen ieder, zonder knevelarij, kort en onvertogen regt geschiede.