Artikel 224: Randvoorwaarden functioneren

223
Artikel 224
225

Zij nemen stiptlijk, en op hunne verändwoordlijkheid, zoo gezamenlijk, als ieder in het bijzonder, in acht de volgende bepaalingen:

 • a. 
  Dat zij nimmer betaalen zoodanige Ordonnantiën, als door eenig Departement van Bestuur op hen mogten worden afgegeven, te boven gaande zoodanige Sommen, als door het Vertegenwoordigend Lichaam, op de begrooting der Staats-Uitgaven, of bij eene bijzondere Wet, daarvoor uitdrukkelijk zijn ingewilligd.
 • b. 
  Dat zij nimmer voldoen eenige Ordonnantiën, waarbij niet het volgende in acht is genomen:
  • a. 
   Een specifieke opgave aan wien, benevens de post, tot welken, de uitgave behoort, of het einde waartoe zij bestemd is, benevens de Dagteekening der Wet, die deze uitgave wettigt.
  • b. 
   De teekening van het Uitvoerend Bewind, van den Agent, of van het Departementaal Bestuur, dat de te doene betaaling vordert.
  • c. 
   De Contrasignature van Commissarissen der Nationaale Reekening, ten blijke, dat de betaaling geschied volgends de wet, en bij dezelven accoord is bevonden.