Artikel 223: Mandaat

222
Artikel 223
224

Hunne werkzaamheden zijn:

 • a. 
  De algemeene ontvang der Nationaale Geldmiddelen.
 • b. 
  Het doen overstorten van Penningen uit de bijzondere Kassen der Ontvangers hetzij uit de eene in de andere, of in de algemeene Kas.
 • c. 
  Het betaalen der Ordonnantiën, op hen afgegeven door het Uitvoerend Bewind of de Departementaale Administratiën.
 • d. 
  Het houden van de nodige correspondentiën met de Ontvangers en andere Comptabelen.
 • e. 
  Het houden der Nationaale Registers van alle inkomsten en uitgaven, en der Contra-boeken over de ontvangsten en uitgaven der Ontvangers.
 • f. 
  Het doen toekomen, van drie tot drie Maanden, aan de Commissarissen der Nationaale Reekening, van de Algemeene Reekening van ontvang en uitgave der Nationaale kas, gesterkt met de, daartoe behoorende bijzondere reekeningen en bewijsstukken ten fine van bekrachtiging, alsmede van alle Ordonnantiën van betaalingen, door het Uitvoerend Bewind of Departementaale Bestuuren op hen afgegeven.
 • g. 
  Commissarissen ontvangen en beheeren mede de inkomsten, bij Art. 206 i, afzonderlijk bestemd, tot de betaaling der Interessen en Aflossingen der Nationaale Schuld.

Zij houden daarvan afzonderlijke Boeken, en zorgen, dat, de Fondsen bij den eenen Nationaalen Ontvanger niet toereikende zijnde voor de in betaaling ontvangen Coupons, dezelven uit die der andere Ontvangers worden overgestort, zoodanig, dat dezelven, op geenerlei wijze met de andere ontvangsten en uitgaven vermengd worden.

Zij stellen, in handen van Commissarissen der Nationaale Reekening, de ingetrokken en geroijeerde Coupons, als mede de ingetrokken Schuldbrieven, ten einde, ingevolge Art. 206 te worden verbrand.