Derde Afdeeling. Van de Commissarissen der Nationaale Tresorie.

Inhoudsopgave van deze pagina:

220: Bestuur over ontvang Nationaale inkomsten en beheering der betaalingen

Het bestuur over den Ontvang der Nationaale inkomsten, en de beheering der betaalingen, word toevertrouwd aan vijf Commissarissen der Nationaale Tresorie, allen aan en af te stellen door het Uitvoerend Bewind.

221: Jaarwedde

Derzelver Jaarwedden zijn, voor ieder hunner, vierduisend Guldens.

222: Instructie, Borgtogt

Deze Commissarissen ontvangen, bij hunne aanstelling, elk eene Instructie, inhoudende een duidlijke aanwijzing van derzelver onderscheiden werkzaamheden, voorgedragen door het Uitvoerend Bewind, en goedgekeurd door het Vertegenwoordigend Lichaam.

Dit Lichaam bepaalt den Borgtogt, door elk hunner, bij de aanvaarding van zijnen post, te stellen, en jaarlijks te vernieuwen.

223: Mandaat

Hunne werkzaamheden zijn:

 • a. 
  De algemeene ontvang der Nationaale Geldmiddelen.
 • b. 
  Het doen overstorten van Penningen uit de bijzondere Kassen der Ontvangers hetzij uit de eene in de andere, of in de algemeene Kas.
 • c. 
  Het betaalen der Ordonnantiën, op hen afgegeven door het Uitvoerend Bewind of de Departementaale Administratiën.
 • d. 
  Het houden van de nodige correspondentiën met de Ontvangers en andere Comptabelen.
 • e. 
  Het houden der Nationaale Registers van alle inkomsten en uitgaven, en der Contra-boeken over de ontvangsten en uitgaven der Ontvangers.
 • f. 
  Het doen toekomen, van drie tot drie Maanden, aan de Commissarissen der Nationaale Reekening, van de Algemeene Reekening van ontvang en uitgave der Nationaale kas, gesterkt met de, daartoe behoorende bijzondere reekeningen en bewijsstukken ten fine van bekrachtiging, alsmede van alle Ordonnantiën van betaalingen, door het Uitvoerend Bewind of Departementaale Bestuuren op hen afgegeven.
 • g. 
  Commissarissen ontvangen en beheeren mede de inkomsten, bij Art. 206, afzonderlijk bestemd, tot de betaaling der Interessen en Aflossingen der Nationaale Schuld.

Zij houden daarvan afzonderlijke Boeken, en zorgen, dat, de Fondsen bij den eenen Nationaalen Ontvanger niet toereikende zijnde voor de in betaaling ontvangen Coupons, dezelven uit die der andere Ontvangers worden overgestort, zoodanig, dat dezelven, op geenerlei wijze met de andere ontvangsten en uitgaven vermengd worden.

Zij stellen, in handen van Commissarissen der Nationaale Reekening, de ingetrokken en geroijeerde Coupons, als mede de ingetrokken Schuldbrieven, ten einde, ingevolge Art. 206 te worden verbrand.

224: Randvoorwaarden functioneren

Zij nemen stiptlijk, en op hunne verändwoordlijkheid, zoo gezamenlijk, als ieder in het bijzonder, in acht de volgende bepaalingen:

 • a. 
  Dat zij nimmer betaalen zoodanige Ordonnantiën, als door eenig Departement van Bestuur op hen mogten worden afgegeven, te boven gaande zoodanige Sommen, als door het Vertegenwoordigend Lichaam, op de begrooting der Staats-Uitgaven, of bij eene bijzondere Wet, daarvoor uitdrukkelijk zijn ingewilligd.
 • b. 
  Dat zij nimmer voldoen eenige Ordonnantiën, waarbij niet het volgende in acht is genomen:
  • a. 
   Een specifieke opgave aan wien, benevens de post, tot welken, de uitgave behoort, of het einde waartoe zij bestemd is, benevens de Dagteekening der Wet, die deze uitgave wettigt.
  • b. 
   De teekening van het Uitvoerend Bewind, van den Agent, of van het Departementaal Bestuur, dat de te doene betaaling vordert.
  • c. 
   De Contrasignature van Commissarissen der Nationaale Reekening, ten blijke, dat de betaaling geschied volgends de wet, en bij dezelven accoord is bevonden.

225: Rapportage, transparantie

Zij geven aan het Vertegenwoordigend Lichaam opening van den staat der Nationaale Kas.

Elke Kamer zend, zulks nodig oordeelende, drie harer Leden bij de Commissarissen der Financie, om zig de Nationaale Reekenboeken te doen voorleggen, ten einde aan de Kamer daarvan verslag te geven.

Deze zending kan, echter, niet langer zijn, dan voor drie Dagen, en, geduurende dat Jaar, aan dezelfde Leden niet andermaal, worden opgedragen.

Zoodanige Afgevaardigden uit het Vertegenwoordigend Lichaam geven geenerlei hevelen aan de Commissarissen van Financie, noch oefenen eenige daaden van gezag omtrend hen uit.

Commissarissen geven, ten allen tijde, zoodanige berigten en elucidatiën, als door het Vertegenwoordigend Lichaam, en Uitvoerend Bewind, van hun worden gevraagd, en doen mede, Maandelijks, aan het Uitvoerend Bewind toekomen den staat van ontvang en uitgave der Nationaale Kas.