Artikel 286: Benoeming, aftreden, werkzaamheden, jaarwedden

285
Artikel 286
287

De Wet bepaalt de wijze van benoeming, den tijd van aftreding, de werkzaamheden, met derzelver splitsing, en de jaarwedden van alle Leden, tot de Departementaale Geregtshoven behoorende.