Artikel 6: Herkiesbaarheid mogelijk met tussenpoze van minstens één termijn

5
Artikel 6
7

Een aftredend Lid is niet weder verkiesbaar, dan na een tusschentijd van vijf Jaaren.